Ynglŷn â’r prosiect

Rydym ni yma i helpu sicrhau newid ar gyfer byd natur ar raddfa eang yng nghanolbarth Cymru, o gopa Pumlumon i ddyfnderau Bae Ceredigion.

Mae’r prosiect yn bydoli i cefnogi ecosystemau iach a bioamrywiol sy’n sicrhau buddion economaidd, ecolegol a chymdeithasol, trwy gysylltu’r tir a’r môr, mewn modd sy’n briodol i’r ardal leol a’i diwylliant.

Mae O’r Mynydd i’r Môr yn ymwneud â gweithio er lles natur ar draws ffiniau perchnogaeth -rheoli tir yn gydweithredol er budd y bywyd gwyllt a’r fioamrywiaeth. I wneud hynny mae angen gweithio ar y cyd i bennu, datblygu a darparu buddion o’r adnoddau naturiol amrywiol a’r ffordd y defnyddir y tir.

Dyma ein pum maes ffocws

Rydym ni’n canolbwyntio ar:

  1. Gwella’r cysylltiad ecolegol torlannol a morydol
  2. Gwella’r ansawdd dyfrol â’r dŵr
  3. Ehangu gorchudd y coed brodorol a’r coetir yn y mannau cywir
  4. Cefnogi bioamrywiaeth sy’n fwy iach
  5. Cysylltu pobl â natur

Yn sylfaen i hynny oll mae buddion cymdeithasol ac economaidd cryfion.

Pam?

Fel ym mhob rhan o’r DU, gan gynnwys Cymru, mae ardal y prosiect eisoes dan gysgod colledion digynsail o ran bywyd gwyllt, a gorfod addasu i effaith newid yn yr hinsawdd. Mae’r prosiect yn ffordd gyffrous o ymdrin â chadwraeth gan weithio o’r gwaelod i fyny, gan benderfynu beth sy’n gweithio i gymunedau, busnesau a natur, a sut y gellir ei weithredu.

Mae O’r Mynydd i’r Môr yn cydnabod nad oes modd canfod atebion i’r heriau amgylcheddol hyn drwy eithrio trigolion, diogelu pocedi bychain ac unigol o fywyd gwyllt, neu ddiystyru’r wybodaeth, y ddealltwriaeth a’r pryderon yn ymwneud â’r tir sydd eisoes yn bodoli yn yr ardal.

Yr unig ffordd foesegol a chyfiawn i wyrdroi dinistr amgylcheddol yw canfod ffyrdd o weithio gyda phobl. Mae angen i ni fod yn fwy uchelgeisiol, ac mae’n hanfodol ein bod yn gweithio ar raddfa’r dirwedd. Mae’n rhaid i’r atebion gyd-fynd â’i gilydd, cefnogi’r economi leol, a dathlu’r diwylliant lleol a’r ymdeimlad o le.

Cwestiynau rydym ni’n gofyn

Rydym ni wedi bod yn siarad ac yn gwrando ar ystod o bobl dros y flwyddyn ddiwethaf ynglŷn â’r hyn y gallai’r prosiect ei wneud i wireddu’r weledigaeth hon. Mae’r cwestiynau yr ydym ni’n eu gofyn yn cynnwys:

  • Pa fath o ‘ymyriadau’ allwn ni eu harchwilio a fydd o fudd i fioamrywiaeth? Rydym ni’n edrych ar ymyriadau ecolegol, economaidd a chymdeithasol sy’n cefnogi natur.
  • Sut allwn ni gynyddu cysylltedd cynefinoedd? 
  • Beth allem ni ei wneud i gefnogi ac i ddatblygu’r economi presennol sy’n seiliedig ar natur yn yr ardal?
  • Sut allwn ni ddysgu gan ein gilydd, gan brosiectau eraill, a rheolaeth tir a môr yn y gorffennol er mwyn dylanwadu ar ein penderfyniadau heddiw? 

Dros y flwyddyn nesaf, byddwn ni’n cadarnhau ein hatebion i’r cwestiynau uchod ac yn edrych ar baratoi ffyrdd er mwyn profi a datblygu’r rhain yn ymarferol.

Ymunwch a’r drafodaeth

Felly os oes gennych chi ddiddordeb mewn cymryd rhan yn y broses, mae croeso i chi gysylltu â ni. Gallech fod yn berchennog tir, yn gynhyrchwr bwyd, yn berchennog busnes, yn syrffwr lleol, yn ymwelydd rheolaidd, myfyriwr sy’n astudio ym Mhrifysgol Aberystwyth, yn grŵp cymunedol neu’n hanesydd. Rydym ni eisiau clywed gan bawb er mwyn sicrhau bod ein gweledigaeth yn adlewyrchu gobeithion a dyheadau’r rhai sy’n cael eu heffeithio’n uniongyrchol gan golledion bioamrywiaeth ac effaith newid yn yr hinsawdd. 

 

Darllen y newyddion diweddaraf

Gwerthusiad annibynnol o ddatblygiad cynnar y prosiect

Rhannu’r dysgu o werthusiad annibynnol cyfnod ddatblygu cynnar y prosiect.

Dysgu: Prosiect Tir a Môr

Cyflwyniad o’r prosiect Tir a Môr, sydd yn cael ei rhedeg gen Partneriaeth Llŷn ac ACA Pen Llŷn a’r Sarnau.

Sgyrsiau ar-lein ac atebion i’ch cwestiynnau

Wedi methu’r sgyrsiau ar-lein? Mae’r rhain nawr ar gael i wylio eto, gan gynnwys pob un o’ch cwestiynau ac ei’n atebion.

Gweithdy ar-lein 30ain Medi 2020

Rydym ni yn cynnal ei'n gweithdy cyntaf ar-lein ar dydd Mercher 30ain Medi rhwng 5.30yp - 7.00yh. Yn ystod yr gweithdy byddwn yn trafod gweledigaeth y prosiect a'r prif themau i ni ystyried ac archwilio gyda'n gilydd drwy ddatblygiad y prosiect. P'un a ydych yn...