Eisiau cymryd rhan?

DIWEDDARIAD COVID-19

Gan ddilyn canllawiau iechyd cyhoeddus, mae cyfarfodydd wyneb i wyneb wedi cael eu gohirio o ganlyniad i’r pandemig Covid-19. Ond mae croeso i chi gysylltu â ni dros e-bost.

Rydym ni eisiau clywed gennych er mwyn i chi ymuno â ni wrth i ni archwilio ffyrdd y gallwn ni helpu natur ar raddfa eang. Sut allwn ni weithio tuag at sicrhau tirwedd gyda gwell cysylltiadau gydag amgylchedd iach a ffyniannus. 

Hoffem glywed gan unrhyw un sydd â diddordeb. P’un a ydych chi’n:

  • berchen ar adnodd naturiol – er enghraifft coetir, fferm, tir sy’n eiddo preifat, cyhoeddus neu gymunedol/elusen 
  • rheoli adnodd naturiol – h.y. pysgotwyr, coedwigwyr, ffermydd, unrhyw fusnes arall sy’n ymwneud â natur, awdurdodau lleol
  • defnyddio adnoddau naturiol – h.y. cerdded, beicio, nofio, pysgota caiacio 

Dyma’r pum maes yr ydym yn canolbwyntio arnynt er mwyn creu tirlun a morlun gyda gwell cysylltiadau:

  • gwella cysylltedd ecolegol glannau afonydd ac aberau
  • gwella ansawdd dŵr a bywyd dyfrol
  • ehangu coetiroedd a gorchudd coed brodorol yn y mannau iawn
  • cefnogi bioamrywiaeth iachach
  • cysylltu pobl â natur

Gallwch gysylltu gyda Sian, ein Swyddog Datblygu Prosiect, i drafod eich syniadau, neu gallwch ymuno â ni yn unrhyw un o’r ffyrdd canlynol.

Gweithdy Ar-lein

Gweithdy dros cinio

Pryd: Dydd Iau 10fed Rhagfyr 2020, 12.30yp – 13.30yp

Ble: Ewch yma i gofrestru i ymuno a’r gweithdy ar-lein dros Zoom

Beth: Gweithdy ar-lein fydd yn agored i bawb. Yn ystod yr gweithdy byddwn yn trafod gweledigaeth y prosiect a’r prif themau i ni ystyried ac archwilio gyda’n gilydd drwy ddatblygiad y prosiect.

Gweithdy min nos

Pryd: Dydd Iau 10fed Rhagfyr 2020, 17.30yp – 18.30yp

Ble: Ewch yma i gofrestru i ymuno a’r gweithdy ar-lein dros Zoom

Beth: Gweithdy ar-lein fydd yn agored i bawb. Yn ystod yr gweithdy byddwn yn trafod gweledigaeth y prosiect a’r prif themau i ni ystyried ac archwilio gyda’n gilydd drwy ddatblygiad y prosiect.

Sgyrsiau ar-lein

Fyddwn ni’n rhannu diweddariadau cyson am ddatblygiadau’r prosiect a sut allwch chi gymryd rhan. Gallwch wylio ei’n ddiweddariad ar-lein o fis Medi isod. 

Paned y prosiect

Yn anffodus, bu’n rhaid i ni ohirio’r sesiynau anffurfiol a drefnwyd ar gyfer mis Ebrill a Mai 2020 yng Nghaffi Cletwr, Caffi Alys a Byrgyr. Roedd y rhain wedi cael eu trefnu ar ffurf trafodaethau anffurfiol a chyfle i bobl rannu eu syniadau, gofyn cwestiynau a darganfod mwy am y prosiect. Byddwn yn aildrefnu’r rhain cyn gynted ag y bydd y canllawiau’n caniatáu.

Sesiynau galw heibio cymunedol

 

Byddwn ni’n cynnal sesiynau galw heibio cymunedol yn rheolaidd ar draws yr ardal cyn gynted ag y bydd hi’n ddiogel i wneud hynny o fewn canllawiau’r llywodraeth. Bydd y rhain yn gyfle i chi glywed y manylion diweddaraf ynglŷn â’r prosiect, gofyn unrhyw gwestiynau, ac yn bwysicaf oll, i gyfrannu at ddatblygiad y prosiect trwy ddarparu adborth ar y cynigion y byddwn yn parhau i’w datblygu gydag ystod o sefydliadau a phobl. 

Pryd: Pob mis yn eich ardal leol neu bob mis ar-lein (gan ddibynnu ar ganllawiau’r llywodraeth), Bydd y sesiynau’n cael eu cynnal dros gyfnod o bedair awr, felly galwch heibio ar amser sy’n gyfleus i chi. 

Gweithdai

Byddwn yn cynnal nifer o weithdai penodol i ddatblygu’r syniadau a’r awgrymiadau a gynigiwyd i ni yn ystod ein sesiynau galw heibio ar ddiwedd 2019 ac ar ddechrau’r flwyddyn eleni. Byddwn ni’n edrych ar rai o’r awgrymiadau hyn yn ogystal â syniadau a gynigiwyd gan sefydliadau yn yr ardal i weld beth fyddai fwyaf effeithiol er mwyn cysylltu byd natur ar y tir a’r môr o fewn ein pum thema.  

Pryd: Bydd y rhain yn cael eu cynnal bob ychydig fisoedd, ar ffurf sesiwn wedi’i hwyluso, am gyfnod o ddwy i dair awr (llai os byddant yn cael eu cynnal ar-lein). Bydd y rhain yn digwydd mewn amrywiaeth o leoliadau yn yr ardal, a bydd gennym ddigonedd o de a choffi ar gael i’r rhai sy’n cymryd rhan!

Cyflwyniadau

Rydym ni bob amser yn hapus i ddod i roi cyflwyniadau i’ch grŵp/cyngor cymuned ayb. Anfonwch e-bost atom os hoffech drefnu cyflwyniad. 

Gweithgorau

 

Byddwn ni’n creu nifer o weithgorau, er enghraifft gweithgor ecolegol, neu grŵp busnesau sy’n seiliedig ar natur, ayb. Os oes gennych chi ddiddordeb bod yn rhan o’r grwpiau hyn, byddwn yn galw am aelodau ar gyfer y rhain yn fuan. Bydd y grwpiau hyn yn darparu cyngor, arweiniad ac argymhellion ar gyfer datblygu’r prosiect ymhellach.

Cysylltwch â ni a gadewch i ni wybod beth hoffech chi fod yn rhan ohono. Anfonwch e-bost i gyflwyno eich hun neu i wneud cais am gyfarfod ar-lein. Sian Stacey yw Swyddog Datblygu’r Prosiect, a’i chyfeiriad e-bost yw: sian.stacey@ormynyddirmor.cymru

Ymunwch â’r rhestr bostio ei’n gylchlythyr

Os ydych chi am gael y wybodaeth ddiweddaraf am newyddion, digwyddiadau a chyfleoedd yn y dyfodol sy’n gysylltiedig ag O’r Mynydd i’r Môr, tanysgrifiwch i’n rhestr bostio.