Beth yw’r meini prawf?

Mae prosiect O’r Mynydd i’r Môr yn eich gwahodd i rannu eich syniadau ar gyfer prosiectau a allai helpu i weld natur a phobl yn ffynnu yng nghanolbarth Cymru.

Yn seiliedig ar y weledigaeth a’r pedair prif thema a gyd-gynlluniwyd gan bobl yn yr ardal rydym wedi datblygu’r meini prawf hyn, yr ydym wedi’u hamlinellu isod, i’ch helpu i awgrymu a datblygu syniadau y gellid eu cynnwys mewn ceisiadau yn y dyfodol y bydd y prosiect yn eu datblygu.

Efallai na fyddwch yn gallu ateb yr holl gwestiynau neu ystyriaethau hyn ond byddem yn eich annog i rannu eich syniadau gyda ni waeth pa mor ddatblygedig ydynt. Mae gennym dîm o bobl yn barod i helpu i archwilio eich syniad a’i ymgorffori gyda syniadau eraill os yw’n cyfateb i ddigon o’n meini prawf.

Y Meini Prawf

Rydym am helpu natur i ffynnu a chael effaith ar raddfa felly dylai eich syniad:

  • Gwaith yn creu gwahanol berchnogion/rheolwyr/defnyddwyr tir – i adeiladu mwy o gysylltedd ac effaith ar raddfa
  • Gwella cysylltedd, amrywiaeth ac iechyd systemau a chynefinoedd ecolegol
  • Cyflwyno neu ddatblygu prosesau sy’n fwy naturiol gan ganiatáu i natur gymryd drosodd
  • Yn helpu i adfer ardal sylweddol o gynefin (yn llawn neu’n rhannol)

Rydym am i’r economi gefnogi natur a chael effaith ar raddfa, felly dylai eich syniad:

  • Arwain at well cysylltiad rhwng busnesau, mentrau, yr economi a natur
  • Ystyried sut mae’r syniad yn cael effaith yn y tymor hir, neu y gellir ei ariannu y tu hwnt i chwistrelliad cychwynnol o gymorth ariannol
  • Yn cefnogi’r economi leol, naill ai drwy gaffael gwasanaethau neu nwyddau’n lleol pan fyddant ar gael neu drwy sicrhau bod y syniad o fudd i’r economi leol

Rydym am i bobl ffynnu ochr yn ochr â natur, felly dylai eich syniad:

  • Dangos eich bod wedi ystyried y bobl y mae eich syniad yn effeithio arnynt, ac wedi siarad â nhw, neu’n eu cynnwys wrth ddatblygu’r syniad
  • Yn sicrhau bod y Gymraeg yn cael ei thrin yn gyfartal i’r Saesneg
  • Arwain at fwy o gysylltedd â phobl â bywyd gwyllt ac yn meithrin eu dealltwriaeth ecolegol.

Gallwch ddarllen y meini prawf, a wnaeth gael ei ddatblygu drwy’r Grŵp Cyswllt, yn ei gyfanrwydd yma.

Syniadau hyd yma

Rydym wedi bod yn clywed llawer o syniadau gan wahanol bobl dros y flwyddyn ddiwethaf ac wedi bod yn casglu’r rhain ar hyd y ffordd. Gallwch darllen y syniadau hyn yma. Byddwn hefyd yn rhannu unrhyw syniadau newydd yma wrth i ni eu derbyn.

Sut i rannu eich syniadau

Gallwch lenwi ein ffurflen fer isod, neu anfon amlinelliad byr o’ch syniad atom, pwy fyddai’n ymwneud â’i gyflwyno (os gwyddoch eisoes) a faint rydych chi’n meddwl y gallai ei gostio a pham. Hoffem wybod gyda phwy rydych wedi siarad am eich syniad yn barod, neu gyda phwy yr hoffech siarad ag ef os caiff ei ddatblygu. Gallwch ddarllen fersiwn lawn o’r meini prawf hyn ar gyfer syniadau yma.

Beth fydd yn digwydd nesaf?

Bydd ein grŵp cyd-ddylunio yn cyd-fynd â’ch syniad yn erbyn ein meini prawf a byddwch mewn cysylltiad os yw’n sgorio’n uchel i’w ddatblygu ymhellach. Oherwydd ein bod am gael effaith ar raddfa a bod yn strategol gallai hyn olygu bod y grŵp cyd-ddylunio yn cysylltu eich syniad ag un arall a bydd yn eich gwahodd i archwilio hyn gyda nhw.