Pwy sy’n cymryd rhan?

Mae gweledigaeth o’r raddfa hon yn galw am ymdrech wedi’i chydlynu rhwng y perchnogion tir, cymunedau, ffermwyr, pysgotwyr, coedwigwyr, cyrff cyhoeddus, Cyrff Anllywodraethol (NGOs), busnesau ac arbenigwyr perthnasol. Ar hyn o bryd mae saith sefydliad partner yn y prosiect, ond bydd y bartneriaeth yn ehangu, a gobeithiwn gael amrywiaeth eang o bartneriaid sydd â chefndiroedd perthnasol, yn enwedig mewn ffermio, cymuned a busnes.

Mae cynrychiolwyr o bob sefydliad partner yn eistedd ar grŵp llywio ar gyfer y prosiect, sy’n cwrdd yn chwarterol i oruchwylio’r prosiect.  

Tîm y prosiect

Swyddog Datblygu’r Prosiect

Siân Stacey

Mae’r cyfnod yma o’r prosiect yn cael ei chydlynu gan Siân Stacey, sydd wedi bod yn gweithio i’r prosiect fel Cydlynydd Ymgysylltu a’r Gymuned ers Awst 2019. Fydd Siân yn cynnal trafodaethau gyda’r gymuned a rhandaliadau drwy gydol cyfnod ddatblygu’r prosiect. Gallwch ddarllen mwy am y proses yna yma. 

Mae Siân yn brofiadol yn gwneud y gorau o asedau cymunedol, treftadaeth a naturiol, ac yn angerddol am ymchwilio sut allwn ni ymateb yn lleol i’r argyfwng hinsawdd a bioamrywiaeth.

Partneriaid y prosiect 

RSPB Cymru

Mae’r Gymdeithas Frenhinol er Diogelu Adar wedi bod yn ymgyrchu dros adar a’u cynefinoedd ers 1889 ac, erbyn hyn, hon yw’r elusen gadwraeth fwyaf yn y DU. Maen nhw’n berchen ar warchodfa Ynys-hir RSPB yn ardal brosiect O’r Mynydd i’r Môr, a’r nod sydd ganddynt yw gwneud eu hardaloedd gwarchodedig yn fwy, yn well ac yn fwy unedig drwy weithio gyda, ysbrydoli a chynghori perchnogion tir eraill yn ogystal â chynyddu eu gwarchodfeydd eu hunain.

Ymddiriedolaeth Natur Sir Drefaldwyn (YNM)

MWT yw un o’r 45 o ymddiriedolaethau bywyd gwyllt yn y DU, ac mae ganddi 18 o warchodfeydd natur yn ei rhanbarth yng nghanolbarth Cymru. Mae nifer o’r rhain o fewn ardal brosiect O’r Mynydd i’r Môr ac maen nhw’n cynnwys Cors Dyfi lle mae eu prosiect Gweilch llwyddiannus a chyffrous i’w gael. Mae MWT yn gweithio gydag ysgolion, garddwyr, perchnogion tir ac ati i hybu gweithgareddau sy’n garedig i fyd natur. Maen nhw hefyd yn cynnal eu prosiectau uchelgeisiol eu hunain megis eu Prosiect Pumlumon, sy’n adfywio ecoleg ac economi ucheldir canolbarth Cymru, a hynny gan ymlynu’n gryf at nod O’r Mynydd i’r Môr.

Coed Cadw

Coed Cadw yw’r enw yng Nghymru ar The Woodland Trust, sef corff cadwraeth coetiroedd mwyaf y DU sy’n plannu, adfer a diogelu cynefinoedd coetiroedd. Maen nhw’n gweithio gyda pherchnogion tir ac maen nhw hefyd yn berchen ar eu coetiroedd eu hunain, yn cynnwys Coed Geufron a Choed Dolyronnen yn ardal y prosiect.

Ardal Cadwraeth Arbennig Morol PLAS

Mae Pen Llŷn a’r Sarnau wedi eu diogelu fel Ardal Cadwraeth Arbennig (SAC) am eu bod yn gartref i rai o esiamplau gorau Ewrop o ardaloedd bywyd gwyllt arbennig, creaduriaid a phlanhigion sydd angen eu diogelu, o riffiau a morydau byrlymus i heulgwn, dyfrgwn a morloi llwyd. Mae cyfrifoldebau cyfreithiol penodol gan lawer o sefydliadau ac awdurdodau dros wahanol ardaloedd ac agweddau o’r Ardal Cadwraeth Arbennig, ac maen nhw’n cydweithio fel Grŵp Awdurdodau Perthnasol, wedi eu cydlynu gan Swyddog SAC ymroddedig. Mae’r profiad amlasiantaeth parhaus hwn yn amhrisiadwy i’r prosiect O’r Mynydd i’r Môr.

Cadwraeth Morfilod a Dolffiniaid (WDC)

Mae WDC yn gweithio’n fyd-eang drwy ymgyrchu, lobïo, cynghori llywodraethau, cynnal prosiectau cadwraeth, gwneud ymchwil maes, achub ac addysgu. Maen nhw’n gweithio gyda chymunedau lleol i ddiogelu moroedd ar gyfer morfilod a dolffiniaid, ar faterion fel llygredd a phlastigau, llongau a sŵn tanddwr. Mae WDC wedi bod yn cyfranogi mewn prosiectau ym Mae Ceredigion ers blynyddoedd lawer. Mae’r rhain yn cynnwys gweithio gyda Chyfeillion Bae Ceredigion i frwydro yn erbyn datblygiadau olew ac arolygon seismig difrodol yn y bae ac mae wedi cynnal arolygon o’r morfilod o amgylch Ynys Enlli ers mwy na 26 o flynyddoedd. Mae WDC hefyd yn gweithio ar faterion lleol fel partneriaid i Gyswllt Amgylchedd Cymru.

Y Gymdeithas Cadwraeth Forol (MCS)

Mae’r elusen forol Brydeinig hirsefydlog MCS yn ymgyrchu dros achosion niferus iawn yn cynnwys diogelu’r stoc pysgod, sefydlu dyframaethu cynaliadwy, gwella ansawdd dŵr a gostwng llygredd a sbwriel, yn ogystal â gweithio i atal llifogydd arfordirol sy’n gysylltiedig â’r newid hinsawdd. Mae’r rhain i gyd, a rhagor, yn faterion pwysig yn ardal y prosiect.

WWF Cymru


WWF yw sefydliad cadwraeth annibynnol arweiniol y byd, ac yn y DU mae’n gweithio ar brosiectau i sefydlu coridorau gwyrdd i fywyd gwyllt, adfer llif afonydd mawrion, sefydlu systemau bwyd cynaliadwy, a llawer mwy.

Cymerwch ran

Yn fwy na dim, rydym angen egni pobl ar draws yr ardal.  Hoffem glywed am beth sydd yn bwysig i chi, eich gweledigaeth, eich cynlluniau, ac eich pryderon am y dyfodol. Mae’r prosiect yma wedi tyfu o weledigaeth ecolegwyr lleol a thirfeddianwyr, ac i lwyddo o gwbl mae rhaid i ni barhau i fod yn gwbl gysylltiedig â’r bobl sy’n byw ac yn gweithio yma. Gwelwch ragor o ffyrdd o gysylltu â chymryd rhan yma.