O’r Mynydd i’r Môr / Summit to Sea

Sgyrsiau ar-lein ac atebion i’ch cwestiynnau

Diolch i bawb wnaeth ymuno a’n sgyrsiau diweddaru ar-lein. Os rydych chi wedi methu’r sgyrsiau allwch nawr wylio recordiad o’r sesiynau isod. Rydym hefyd wedi cynnwys yn llawn bob cwestiwn wnaethoch chi ofyn yn ystod y sesiynau ac ei’n atebion isod.  

Atebion i’ch cwestiynau

Mae  pob cwestiwn isod wedi dod o aelodau o’r gynulleidfa o’r ddwy sgwrs, ac mae’r atebion gan Siân Stacey (SS) Swyddog Ddatblygu’r Prosiect, Rhys Evans (RE) o Dîm Polisi RSPB Cymru a Steve Evison (SE) o gwmni Nearly Wild.

A oes y fath beth â cyfeiriadur lleol o fusnesau sy'n seiliedig ar natur?

SE: Yn rhannol, mae’r gwaith rwy’n ei wneud gyda ‘Nearly Wild’ wrthi’n datblygu cyfeiriadur yn lleol ar hyn o bryd. Ceisiodd ‘Nearly Wild’ wneud un ar draws y DU gyfan, ond am amrywiaeth o reswm, y raddfa yn bennaf, roedd yn golygu ei fod yn adeiladu’n araf iawn. Rydym felly’n creu un ar gyfer Canolbarth Cymru ar hyn o bryd, gan ddechrau’n benodol ym Mhowys (gan mai dyma lle rydym wedi cael rhywfaint o arian tuag at ein gwaith). Mae diddordeb yn hyn yn datblygu’n gyflym iawn ac rwy’n sicr yn gweld hyn yn ehangu ar draws y Canolbarth cyn bo hir. Ond i ychwanegu at hyn, mae gennym broblem beth yn union sy’n fusnes sy’n seiliedig ar natur. Mae’n derm sy’n cael ei ddefnyddio’n aml, mae eisoes yn cael ei ddefnyddio yn y maes rhyngwladol, ond mae’n cael ei ddefnyddio yn fyw yn y DU. Mae bron Wild wedi bod yn edrych ar hyn drwy gategoreiddio busnesau ac ystyried sut y gall neu na all / gwneud neu ddim, weithio er budd rhagweithiol, goddefol neu adweithiol natur a bywyd gwyllt. Rydym yn datblygu hyn yn y gwaith o ddatblygu hyn a byddwn yn ei ddefnyddio i gefnogi gwaith gydag O’r Mynydd i’r Môr.

Beth yw’r Endangered Landscapes Programme?

Mae’r rhaglen ‘Endagered Landscapes Programme’ yn cael ei chynnal gan Fenter Cadwraeth Caergrawnt ac mae’n rhaglen a sefydlwyd drwy gyllid o Gronfa Arcadia, sy’n gronfa ddyngarol o Lisbet Rausing a Peter Baldwin. Nod y rhaglen yw adfer prosesau ecolegol naturiol, poblogaethau rhywogaethau a chynefinoedd ar gyfer dyfodol gwell a mwy cynaliadwy. Mae’n arwydd o newid oddi wrth naratif o ‘ddirywiad araf’ a ‘dim colled net’ i agenda gadwraeth gadarnhaol a chreadigol lle cydnabyddir potensial ein tir a’n moroedd.

Deallaf fod y syniad o ail-wylltio wedi achosi rhai pryderon ymhlith ffermwyr ym Mhrydain ac yng Nghymru. Beth yw'r berthynas rhwng ffermwyr lleol a'r prosiect nawr. Sut yr ydych wedi ymateb i'r pryderon a godwyd gan rai?

SS: Do, cododd y term ‘ail-wylltio’ nifer o bryderon yn lleol, a phan ddechreuais weithio gyda’r prosiect ym mis Awst 2019 roedd y pryderon hyn yn glir iawn i mi. Un o’m blaenoriaethau oedd mynd allan a gwrando a sgwrsio â phobl yn lleol am eu pryderon. Daeth yn amlwg bod y pryderon hyn yn dod yn rhwystr i’r prosiect fynd yn ei flaen. Rhannwyd hyn â phartneriaeth y prosiect ac o ganlyniad i’r pryderon hyn penderfynodd Rewilding Britain gamu’n ôl o fod yn rhan o’r prosiect ym mis Hydref 2019. O’r pwynt hwn ar Rewilding nid oedd Prydain bellach yn rhan o’r gwaith o ddatblygu’r prosiect ac nid oedd yn cyfrannu at ddatblygu blaenoriaethau ac amcanion presennol y prosiect.

SS: Roeddem yn ffodus iawn o gael nifer o sefydliadau lleol, yn enwedig grŵp COPA, sy’n cynnwys amrywiaeth o bobl leol gan gynnwys ffermwyr, yn cyfrannu at y broses o ail-osod y prosiect a chyfrannu at y cam hwn o ddatblygiad y prosiect. Rydym yn ddiolchgar iawn i’r rhai a roddodd o’u hamser a’u gwybodaeth i helpu i ail-lunio’r prosiect. Rydym bellach mewn man lle nad yw’r prosiect bellach yn cael ei ystyried yn fygythiad o’r fath ac yn meithrin cydberthnasau ag ystod eang o randdeiliaid. Drwy wrando a rhannu gyda phobl gallwn adeiladu ar hyn a gobeithio cydweithio i ddatblygu prosiect sy’n gallu cyflawni ar gyfer natur a phobl yn yr ardal.

RE: Hoffwn ddweud ychydig eiriau am y term ‘ail-wylltio’. Mae wedi dod yn derm eithaf cynhennus, a llawer o’r rheswm am hynny yw oherwydd ei fod yn golygu pethau gwahanol i wahanol bobl. Mae gan rai pobl fersiynau eithaf ‘eithafol’ o’r gair ‘ail-wylltio’ tra bod eraill yn ei weld mewn ffordd fwy ceidwadol.  Rwyf wedi siarad â rhai ffermwyr sy’n poeni am ‘ail-wylltio’, ond yn yr un sgwrs maent yn rhannu’r gwaith y maent wedi bod yn ei wneud i adfer eu mawtlau neu ffensio rhai rhannau o’u tir er mwyn caniatáu i goed aildyfu’n naturiol. I mi, dyna un ffordd o ddisgrifio ail-wylltio. Ond safbwynt yr RSPB ar ail-wylltio yw ei fod yn un o amrywiaeth o ffyrdd o reoli tir, nid yw’n ddull gweithredu sy’n addas i bawb. Gallai ail-rewi fod yn fygythiad i rai o’n bywyd gwyllt, er enghraifft ein adar sy’n nythu ar y ddaear sy’n hoffi mannau agored gyda glaswelltau byrrach (neu laswellt llai trwchus). Ond mewn sefyllfaoedd eraill, gallai ychydig llai o bori, neu ganiatáu i goed adfywio’n naturiol fod o fudd i’r amgylchedd. Mae’r prosiect hwn yn rhoi cyfle i ni fel elusen amgylcheddol, i ddod ynghyd â rhanddeiliaid eraill gan gynnwys ffermwyr ac archwilio’r hyn sy’n gweithio’n lleol. Mae’n rhaid iddo fod yn briodol yn lleol, felly mae cynnwys a gweithio gyda’r rhai sy’n adnabod yr ardal yn eithriadol o bwysig.  

Oes yna unrhyw cysylltiad i ‘Rewilding Britain’?

SS: Roedd Rewilding Britain yn rhan o ddatblygiad cychwynnol y prosiect ond gadawodd y bartneriaeth ym mis Hydref 2019. Gallwch ddarllen mwy am bartneriaid presennol y prosiect ar ein gwefan yma. Nid oedd Rewilding Britain yn rhan o yn ail-ddylunio’r prosiect ac nid ydynt yn chwarae unrhyw ran yn natblygiad y prosiect.

Siaradodd Rhys am ffermwyr yn ymgymryd â'u gwaith monitro eu hunain yng nghynllun newydd y Llywodraeth – mae hwn yn syniad da ond mae hefyd yn bwysig bod ffermwyr hefyd yn ysgrifennu eu Cynllun Amgylcheddol eu hunain ar gyfer eu ffermydd (neu grwpiau o ffermwyr) hefyd – a fydd newid i brofi hyn yn y prosiect hwn?

RE: Fel y soniais yn gynharach, rwy’n gobeithio y gall y prosiect fod yn gyfle i gydweithio i gynllunio rhaglenni amgylcheddol ar gyfer ein ffermydd. Dyna yw gobaith Llywodraeth Cymru i bob fferm sy’n rhan o raglen reoli gynaliadwy gael ymweliad gan swyddog i gyd-ddylunio’r rheoli gyda’i gilydd. Mae gan y prosiect hwn y potensial i roi cam ymlaen i ni a rhoi cyfle i ni brofi hyn a dysgu o’r broses ar gyfer eraill ym maes polisi yn y dyfodol.

 

SS: Mae gennym gyfle yn y 12-24 mis nesaf i ganolbwyntio ar gyd-ddylunio’r prosiect hwn. Yn y gorffennol, brysiodd rhai elfennau o’r prosiect ymlaen ychydig yn rhy fuan, ond rydym wedi dysgu o hynny ac rydym am wneud yn siŵr ein bod yn rhoi’r amser angenrheidiol i hyn. Mae angen i ni hefyd fod yn ymwybodol o amserlen y polisi newydd gan Lywodraeth Cymru a gweithio allan sut y gallwn gefnogi’r newidiadau hyn. Nid ydym am creu unrhyw beth a allai roi pobl ar y droed gefn, mae angen i ni fod yn barod ac yn barod i ddatblygu syniadau mewn ymateb i hyn. Ond wrth gynnal y sgwrs hon efallai y gwelwn fod pobl yn dod at ei gilydd ac yn cael syniadau yr hoffent roi cynnig arnynt ar unwaith, ac efallai y gallwn gefnogi a hwyluso hynny drwy sefydliadau sy’n bodoli eisoes.     

A fydd y gymuned Gymraeg leol yn chwarae rhan flaenllaw yn y prosiect hwn?

Yn sicr, mae’n hanfodol i ni glywed lleisiau pawb. Ond yn arbennig  gan y rhai sydd â’u dwylo yn y pridd neu’r môr yn lleol, beth bynnag y maent yn ei wneud gyda’r adnoddau naturiol. Mae’n bwysig i ni ddysgu oddi wrthynt ac i ni rannu eu gobeithion a’u dyheadau. Ond mae hefyd yn bwysig gwrando ar y rhai sy’n defnyddio’r adnoddau hyn hefyd, pobl sy’n byw yn yr ardal ond nad ydynt yn berchen ar dir, neu’r rhai sy’n ymweld ar wyliau. Ond i mi, mae’n bwysig ein bod yn cynnwys y rhai sy’n byw ac yn gweithio gydag adnoddau naturiol i fod yn rhan annatod o ffurfio’r weledigaeth hon.

Pam a beth yw tirfeddianwyr, ai ffermwyr yn unig yw'r bobl hyn?

RE: Cwestiwn da, a rhywbeth sy’n cael ei godi yn polisi. Mae ffermwr yn sicr yn un o’r bobl hyn, ond mae unigolion eraill hefyd, e.e. coedwigwyr, y rhai sy’n berchen ar barciau ac yn gofalu amdanynt mewn ardaloedd mwy trefol. Un ystadegyn i’w nodi yw bod 80% o’r tir yng Nghymru yn cael ei reoli gan ffermwyr, ac felly ffermwyr yw un o’r prif dirfeddianwyr yn y maes hwn. Ond nid yw hynny’n golygu mai dim ond gyda ffermwyr y mae’r prosiect yn gweithio, ond gyda phawb. Hefyd, y gobaith fyddai bod gwahanol dirfeddianwyr yn gweithio gyda’i gilydd. Yn aml, mae coedwigaeth a ffermio’n cael eu gosod fel gwahanol bobl/adrannau, ond yn aml mae angen pori mewn coedwigaeth fel y gellid cysylltu’r cynefinoedd a’r bobl hyn rywfaint.

 

SS: Un o agweddau mwyaf diddorol y prosiect i mi yw ein bod yn gweithio y tu hwnt i ffiniau. Y tu hwnt i’r fferm neu’r goedwig i gysylltu tirwedd, nid yw natur yn aros o fewn ffiniau felly mae angen i ni weithio ar draws y dirwedd hefyd. Mae rhai prosiectau, llawer o brosiectau SMS, er enghraifft Partneriaeth Pennal neu Tir a Mor sy’n rhoi enghreifftiau gwych o sut y gallwn greu mwy o gysylltedd, ac felly’n creu effaith gadarnhaol drwy gydweithio.

Pam nad oes cynrychiolaeth o bobl leol a'r rhai sy'n gweithio'r tir yn yr ardal ar y bartneriaeth bresennol?

SS: Mae hyn yn rhywbeth rydyn ni’n gweithio arno. Mae gennym un o’r ymddiriedolaethau bywyd gwyllt lleol, Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt Sir Drefaldwyn, fel partner, rydym hefyd yn gweithio gydag ACA Pen Llyn a’r Sarnau sydd â hanes hir o weithio gyda’r cymunedau arfordirol yn yr ardal. Ond mae hyn yn rhywbeth rydym yn canolbwyntio ar ei wella yn y cyfnod hwn. Mae’r partneriaid sy’n cymryd rhan ar hyn o bryd yn sicrhau bod y broses gyd-ddylunio honno’n gweithio’n iawn, ond wrth i ni ddatblygu’r broses hon byddwn yn dechrau cael ystod ehangach o bartneriaid dan sylw, naill ai’r rhai sydd am gefnogi’r broses lywodraethu, darparu neu reoli. Ond mae’r drysau ar agor, felly os oes gennych ddiddordeb mewn chwarae rhan fwy yn y prosiect, cysylltwch â ni. 

A yw'r dynodiad ar gyfer yr ardal ehangach, fel AHNE neu Barc Cenedlaethol, yn debygol o helpu'r prosiect?

SS: Mae’n debyg ei bod ychydig yn rhy gynnar yn natblygiad y prosiect hyn i edrych ar bethau fel hyn. Ond rydym yn gweithio o fewn Biosffer Dyfi UNESCO, sy’n dangos yr hyn sydd gennym eisoes yma sy’n werth ei ddathlu.

SE: Rwy’n meddwl am y dull proses hwn fel ffordd o adeiladu cyfle i natur ffynnu ochr yn ochr â chyd-destun y ffordd rydym yn byw ac yn gweithio, neu o fewn cyd-destun a’r ffordd yr ydym yn byw ac yn gweithio. Efallai ein bod yn symud o fan lle rydym yn sôn am ddynodiadau i ffordd gwbl newydd o feddwl a gweithio. Rydym wedi bod yn siarad ag amrywiaeth o bobl yn yr ardal am hyn (ond hefyd yn nodi’r effaith y mae Covid wedi’i chael ac y bydd yn parhau i’w chael). Mae’n rhy gynnar i siarad am ddynodiad ac efallai fod hyn yn rhan o sgwrs fwy i’w dechrau. 

Ydych chi'n gallu llenwi unrhyw gynlluniau amaeth-amgylcheddol i wthio am systemau cynhyrchu bwyd sy'n seiliedig ar natur?

SS: Ydym, yn dibynnu ar sut mae’r cynlluniau’n datblygu. Gallwn wedyn edrych ar sut y gall y prosiect hwn gefnogi’r defnyddwyr adnoddau naturiol yn yr ardal. Mae systemau cynhyrchu bwyd yn bendant yn feysydd y mae angen inni fod yn edrych arnynt, ac roedd hyn yn ganlyniad allweddol i gynulliad y bobl a gynhaliwyd ychydig fisoedd yn ôl a oedd yn archwilio sut y gallem barhau a/neu newid ein systemau cynhyrchu bwyd dros y blynyddoedd nesaf i fod yn fwy gwydn, neu sut y gallai fod angen i ni newid ein cnydau yn dibynnu ar y newid yn yr hinsawdd. Mae Ecodyfi hefyd yn cynnal prosiect Ffermio Cymysg ar hyn o bryd sy’n edrych ar sut mae cynhyrchu bwyd yn ardal Biosffer Dyfi wedi newid dros y blynyddoedd a sut olwg fyddai ar hyn yn y dyfodol.

A wnewch chi ddatblygu offer marchnata (e.e. logo brand) ar gyfer busnesau sy'n gweithio yn y ffordd y mae Steve wedi sôn?

SS: Os yw hwn yn fwlch a nodir drwy’r broses gyd-ddylunio yna byddwn yn ei archwilio. Ond gwyddom fod sawl prosiect yn gweithio yn yr ardal hon yn lleol eisoes megis Menter Mynyddoedd Cambria a Biosffer Dyfi, felly mae ffyrdd o gysylltu â’r hyn sydd eisoes yn digwydd ond os oes bylchau yna dylai’r broses hon ei nodi.

Sut ydych chi'n ceisio helpu i gael buddsoddiadau (preifat a cyhoeddus) i'r busnesau hyn (h.y. buddsoddiad gwirioneddol foesegol, cymdeithasol a chynaliadwy)?

SS: Ydym, rydym yn edrych ar hyn. Mae un o bartneriaid y prosiect, Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt Sir Drefaldwyn eisoes yn archwilio hyn gyda’r Prosiect Pumlumon ar hyn o bryd. Gyda chyfleoedd posibl gan Adferiad Gwyrdd gobeithio ar y gorwel mae hyn yn rhywbeth y gallwn edrych arno ynghyd ag eraill.

 

Mae buddsoddi ac ariannu allanol yn rhywbeth rydym hefyd yn ymwybodol sy’n dod â’i ‘gostau’ ei hun. Pan fydd pobl yn rhoi neu’n rhoi arian, fel arfer mae ganddynt ddisgwyliad o sut y caiff ei ddefnyddio. Teimlwn ei bod yn bwysig cadw ymwybyddiaeth o hyn er mwyn sicrhau bod y cyllid yn cyd-fynd ag anghenion, gwerthoedd, ethos, diwylliant yr ardal. Fel hyn, nid yw’r rheolaeth yn cael ei cholli i agendâu a yrrir yn allanol, ond yn hytrach fe’i defnyddir i gefnogi gwaith a ystyrir yn werth yn lleol ac yn allanol.

A oes gennych unrhyw rywogaethau â blaenoriaeth yr ydych yn canolbwyntio'n benodol arnynt fel rhan o'r trawsnewid hwn ar raddfa tirwedd a sut y byddant o fudd i amcanion a gweledigaeth y prosiect hwn?

SS: Nid oes gennym ateb syml i hyn gan ei fod yn dibynnu ar yr hyn sy’n dod allan o’r broses. Ond yn sicr mae llawer o drafod i’w gael ynghylch ailgyflwyno, er enghraifft llwyddiant marddes pinwydd, sydd wedi cyfrannu at leihau gwiwerod llwyd ac felly cynnydd yn y wiwer goch sy’n gadarnhaol. Mae ail-gyflwyniad o’r afanc hefyd yn rhan o’r darlun yn y rhan hon Gymru, er nad yw bob amser yn gwbl boblogaidd, mae’n sicr bod yn rhaid i’r ffa pob fel rhywogaeth a all gyfrannu at ein gwasanaethau eco-system fod yn rhan o’r darlun. Bydd y rhain i gyd yn agweddau y byddwn yn eu harchwilio dros y misoedd nesaf. 

 

SE: Mae hefyd yn bwysig iawn ystyried bod y weledigaeth sy’n dod i’r amlwg yn un sydd o systemau ecolegol cysylltiedig a gwydn. Ac mae hynny’n ymwneud llai â rhywogaethau unigol a mwy am gysylltedd a phorthfa’r ffordd y mae’r system yn gweithio. Mae’r dadansoddiad o rai o’n hecosystemau yn aml lle mae system gymhleth wedi’i rhoi ar ben cyfnod hir (weithiau hyd yn oed ganrifoedd). Colli rhywogaethau a chysylltedd yn y pen draw yn cyrraedd pwynt tyngedfennol lle mae cynifer o ddarnau ar goll (neu heb eu cysylltu mwyach) nad ydynt bellach yn gweithredu’n iawn. Unwaith y bydd hyn yn digwydd, hyd yn oed yn rhoi rhywogaethau’n ôl i mewn i’r system, efallai na fyddant yn goroesi neu byddent yn wynebu’r un problemau sydd ganddynt yn y gorffennol. 

. Rwyf wedi treulio amser yn teithio o amgylch yr ardal yn ddiweddar ar fy meic ac mae'n ymddangos bod defaid yn gorfwrio rhai o'r ucheldiroedd. Sut y gwelwch ddyfodol a all gyfuno ffermio defaid a natur ?

SE: Mae hyn yn rhywbeth dwi wedi cael llawer o sgwrs gyda ffrindiau ffermio o amgylch bwrdd y gegin gyda chwpanau o de, mae’n bwnc enfawr. Ond yn gyffredinol, mae’r mathau o sgyrsiau sy’n digwydd yn cynnwys nid yn unig y dyfarniad / canfyddiadau gwahanol ar beth yw ‘rhif cywir’ defaid, ond hefyd sut olwg sydd ar bori ‘drosodd’ ac ‘dan’. Mae’n bwysig edrych ar ystod ehangach o stoc, er enghraifft gwartheg a mathau eraill o anifeiliaid, yn ogystal ag edrych ar dreftadaeth a stoc genetig y bridiau. Ochr yn ochr â hynny, mae’r pori wedi’i reoli hefyd. Felly, yn fyr, sut y gall natur a phori defaid gyfuno, yn hawdd iawn. Pan fyddwch yn meddwl amdano, dim ond cnydio ar ei hanfod yw defaid beth fyddai eidoedd pori brodorol. Mae llawer o gnau ac atebion i hyn ond nid oes gennym amser i edrych ar hyn yn fanylach heno.

A fydd galwad agored am brosiectau penodol a pha gyllid fydd ar gael i gyflawni'r rhain... refeniw/cyfalaf?

SS: Rydym yn ceisio symud oddi wrth hyn yn cael ei ystyried yn ‘alwad i gyllid’ benodol gan ein bod yn gobeithio y byddwn, drwy’r broses gyd-ddylunio, yn gallu cydweithio i greu gweledigaeth ac yna’r meini prawf ar gyfer sut rydym yn gwireddu’r weledigaeth honno. Drwy’r broses hon byddwn yn siŵr o glywed gan y rhai sydd â syniadau neu atebion eisoes. Byddwn yn annog unrhyw un i gymryd rhan yn y broses. Byddai’n well gennym gydweithio â phobl yn hytrach nag agor cylch grant, a bydd hyn yn ein galluogi i fod mor strategol â phosibl wrth gyflawni’r weledigaeth.

 

SE: Mae llawer o brosiectau mawr ar raddfa tirwedd yn dilyn y trywydd hwn yn y pen draw o ofyn i bobl ‘roi cynnig ar gyfer prosiectau’, a’r hyn a fydd gennych yn y pen draw yw portffolio o brosiectau un-tro, mae hyn yn golygu nad ydych o reidrwydd yn cael pethau sy’n mynd i greu effaith ar raddfa. Yn aml, y bylchau rhwng y prosiectau hyn sy’n mynd ar goll a lle mae mwy o gyfleoedd, felly drwy fynd drwy’r broses hon o ddweud ‘Beth yw’r syniadau sydd eu hangen arnynt, beth sydd ei angen arnynt, sut y gallant gyd-fynd â’i gilydd i greu effaith ar raddfa’ dylem nodi’r bylchau hyn. Fel arall, nid yw hyn yn mynd i edrych yn wahanol i unrhyw brosiectau eraill nad ydynt mewn gwirionedd yn ymuno â’i gilydd.

 

SS: Siarad am gysylltedd, tir a môr, neu gynefinoedd, dyma’r hyn rydym am weithio tuag ato, a dyna pam rydym yn defnyddio proses ar gyfer hyn yn hytrach nag awgrymu rhaglen ariannu sydd wedi’i datgysylltu. 

Oes gennych chi gynlluniau i gydweithio â'r brifysgol? Mae cymaint o botensial ar gyfer prosiectau myfyrwyr (israddedig/meistri/PhD) yn y cam nesaf ar ôl 2022

SS: Oes. Rydym eisoes wedi bod yn siarad â nifer o bobl o Brifysgol Aberystwyth yn barod ac rydym yn awyddus iawn i barhau i siarad. Mae llawer iawn o waith yn mynd rhagddo’n lleol gydag Aber Uni, yn enwedig gydag adran IBERS, felly rydym yn lwcus i fod wedi’n lleoli yn y maes hwn. Rydym hefyd yn lwcus i gael CAT yn yr ardal. Mae Prifysgol Bangor wedi bod yn rhan o rai o rannau cynharach y prosiect. Mae’n bwysig iawn ein bod yn gweithio gyda’r sefydliadau hyn, er budd y prosiect, yn enwedig o ran yr agweddau monitro a gwerthuso, ond hefyd i’r myfyrwyr.

A ellir defnyddio prosiect adfer ecolegol graddfa tirwedd yr RSPB o amgylch Vyrnwy fel model ar gyfer gwaith tebyg yn yr ardal "O’r Mynydd i’r Môr"?

SS: Ydy, mae’r prosiect yn lwcus i gael RSPB Cymru yn cynnal y prosiect ar hyn o bryd gan eu bod yn brofiadol iawn o gymryd rhan mewn prosiectau ar raddfa tirwedd fel yn Vyrnwy, rwyf hefyd wedi bod yn edrych ar y prosiect Lefelau Byw yng Nghasnewydd. Rydym hefyd wedi bod yn dysgu gan Tir a Mor ar Ben Llyn, y prosiectau Tirweddau Byw y mae’r Ymddiriedolaethau Bywyd Gwyllt yn eu rhedeg, yn ogystal â phrosiectau Treescape amrywiol y mae Coed Cadw yn eu harwain ar hyn o bryd.

Holiadur am eich defnydd chi o’r adnoddau naturiol yn yr ardal.

Rydym ni wedi cael ymateb gwych i lansiad ei’n holiadur yn barod. Fyddwn ni yn cadw’r holiadur yma ar agor am nifer o fisoedd felly mae dal amser i chi cwblhau hyn os nad ydych chi wedi gwneud yn barod.

Postiadau blog diweddar

Rhannu Glasbrint y Prosiect

Rhannu Glasbrint y Prosiect

Dros yr 18mis diwethaf mae’r prosiect O’r Mynydd i’r Môr wedi bod yn gwahodd ystod eang o bobl i gymryd rhan yn cyd-ddylunio dyfodol lle mae natur a phobl yn ffynnu yn Ganolbarth Cymru. Mae’r prosiect wedi cynnal gweithdai, sgyrsiau, sesiynau galw heibio a channoedd o...

Instagram Live – Diweddariad ar y prosiect gyda TAIR

Instagram Live – Diweddariad ar y prosiect gyda TAIR

Ar yr 14 Chwefror wnaeth TAIR, artistiaid preswyl y proeist, gael sgwrs efo Siân Stacey, Swyddog Ddatblygu'r Prosiect, am lle mae'r prosiect wedi cyrraedd a sut mae'r proses cyd-ddylunio yn mynd. Gallwch wylio'r sgwrs, sydd yn Gymraeg a Saesneg isod. Gweithdy...