O’r Mynydd i’r Môr / Summit to Sea

Straeon: Adam, Coed Cadw

Beth sy’n gyffrous i mi am O’r Mynydd i’r Môr yw’r ffordd y mae’n uno’r holl gynefinoedd a lleoedd gwahanol yma. 

Yr afonydd a’r creigiau a’r coetiroedd a’r arfordir – y cwbl gyda’i gilydd.

Ond ochr yn ochr â’r cyffro, mae hefyd sawl ansicrwydd a her, fel colledion bioamrywiaeth ar draws y dirwedd a darnio cynefinoedd pwysig ynghyd â sefyllfa sy’n gynyddol anodd yn economaidd ac o ran polisi sy’n rhoi pwysau ar hyfywdra ennill bywoliaeth o’r tir. Datblygiad gobeithiol yw O’r Mynydd i’r Môr a chyfle i ddwyn lleisiau at ei gilydd. Mae annog trafodaeth am ddefnydd tir ymhlith grŵp mwy amrywiol o bobl yn dda oherwydd mae llawer o bobl yn rhanddeiliaid yng ngoroesiad y cynefinoedd hyn a diwylliant a threftadaeth leol.

Mae’n bwysig bod y lle yma’n cael ei gydnabod fel rhywle o bwys ecolegol a diwylliannol.

Y gwaith dw i’n ei wneud yw helpu i adfer coetir hynafol – gan roi cyngor a chymorth i dirfeddianwyr. Mae adfer coetir yn dod â buddion economaidd ac ecolegol fel ei gilydd.

Er enghraifft, dw i’n gweithio gyda pherchnogion coetiroedd a chontractwyr bach sy’n byw yn lleol i ddod â’r hen goetiroedd yma sydd wedi’u hesgeuluso yn ôl o dan reolaeth. Cafodd llawer o goetiroedd hynafol eu plannu â chonwydd yn ystod yr 20fed ganrif. Rhaid rheoli’r safleoedd hyn yn ofalus er mwyn diogelu a chryfhau eu bioamrywiaeth. Hefyd, mae’r priddoedd mewn coetir hynafol yn hollbwysig. Nid yw’r coetiroedd hyn erioed wedi’u haredig na’u hamharu arnynt ac felly mae’r pridd yn cadw cronfa hadau o’r coetir cyn y planhigfeydd ynghyd â mwy o amrywiaeth o ran ffyngau.

Drwy reoli’r safleoedd hyn yn ofalus, gallwn ni ddiogelu treftadaeth eneteg ecosystemau ein coetiroedd lleol a chreu gwaith i gontractwyr lleol yr un pryd.

Adam Thorogood

Coed Cadw

Postiadau blog diweddar

Rhannu Glasbrint y Prosiect

Rhannu Glasbrint y Prosiect

Dros yr 18mis diwethaf mae’r prosiect O’r Mynydd i’r Môr wedi bod yn gwahodd ystod eang o bobl i gymryd rhan yn cyd-ddylunio dyfodol lle mae natur a phobl yn ffynnu yn Ganolbarth Cymru. Mae’r prosiect wedi cynnal gweithdai, sgyrsiau, sesiynau galw heibio a channoedd o...

Instagram Live – Diweddariad ar y prosiect gyda TAIR

Instagram Live – Diweddariad ar y prosiect gyda TAIR

Ar yr 14 Chwefror wnaeth TAIR, artistiaid preswyl y proeist, gael sgwrs efo Siân Stacey, Swyddog Ddatblygu'r Prosiect, am lle mae'r prosiect wedi cyrraedd a sut mae'r proses cyd-ddylunio yn mynd. Gallwch wylio'r sgwrs, sydd yn Gymraeg a Saesneg isod. Gweithdy...