O’r Mynydd i’r Môr / Summit to Sea

Straeon: Adam, Coed Cadw

Beth sy’n gyffrous i mi am O’r Mynydd i’r Môr yw’r ffordd y mae’n uno’r holl gynefinoedd a lleoedd gwahanol yma. 

Yr afonydd a’r creigiau a’r coetiroedd a’r arfordir – y cwbl gyda’i gilydd.

Ond ochr yn ochr â’r cyffro, mae hefyd sawl ansicrwydd a her, fel colledion bioamrywiaeth ar draws y dirwedd a darnio cynefinoedd pwysig ynghyd â sefyllfa sy’n gynyddol anodd yn economaidd ac o ran polisi sy’n rhoi pwysau ar hyfywdra ennill bywoliaeth o’r tir. Datblygiad gobeithiol yw O’r Mynydd i’r Môr a chyfle i ddwyn lleisiau at ei gilydd. Mae annog trafodaeth am ddefnydd tir ymhlith grŵp mwy amrywiol o bobl yn dda oherwydd mae llawer o bobl yn rhanddeiliaid yng ngoroesiad y cynefinoedd hyn a diwylliant a threftadaeth leol.

Mae’n bwysig bod y lle yma’n cael ei gydnabod fel rhywle o bwys ecolegol a diwylliannol.

Y gwaith dw i’n ei wneud yw helpu i adfer coetir hynafol – gan roi cyngor a chymorth i dirfeddianwyr. Mae adfer coetir yn dod â buddion economaidd ac ecolegol fel ei gilydd.

Er enghraifft, dw i’n gweithio gyda pherchnogion coetiroedd a chontractwyr bach sy’n byw yn lleol i ddod â’r hen goetiroedd yma sydd wedi’u hesgeuluso yn ôl o dan reolaeth. Cafodd llawer o goetiroedd hynafol eu plannu â chonwydd yn ystod yr 20fed ganrif. Rhaid rheoli’r safleoedd hyn yn ofalus er mwyn diogelu a chryfhau eu bioamrywiaeth. Hefyd, mae’r priddoedd mewn coetir hynafol yn hollbwysig. Nid yw’r coetiroedd hyn erioed wedi’u haredig na’u hamharu arnynt ac felly mae’r pridd yn cadw cronfa hadau o’r coetir cyn y planhigfeydd ynghyd â mwy o amrywiaeth o ran ffyngau.

Drwy reoli’r safleoedd hyn yn ofalus, gallwn ni ddiogelu treftadaeth eneteg ecosystemau ein coetiroedd lleol a chreu gwaith i gontractwyr lleol yr un pryd.

Adam Thorogood

Coed Cadw

Postiadau blog diweddar

Sut i rannu eich syniadau a siapio’r prosiect

Sut i rannu eich syniadau a siapio’r prosiect

Ers Mai 2020 mae O’r Mynydd i’r Môr wedi bod yn cynnal trafodaethau gyda chymunedau o Fachynlleth i Aberystwyth, o Lanidloes yn y dwyrain i’r arfordir ar hyd Bae Ceredigion yn y gorllewin. Mae’r trafodaethau yma wedi canolbwyntio ar sut all cymunedau lleol, busnesau a...

Sesiynau Galw Heibio Haf 2021

Sesiynau Galw Heibio Haf 2021

Drwy gydol Haf 2021 bydd y prosiect yn cynnal sesiynau galw heibio ar draws ardal y prosiect i gasglu syniadau, rhannu sut mae syniadau'n datblygu a chasglu adborth gan y gymuned. Bydd y sesiynau hyn yn anffurfiol ac yn gyfle i bobl ofyn cwestiynau a chymryd rhan yn y...