O’r Mynydd i’r Môr / Summit to Sea

Straeon: Gwenno, hwylusydd cyd-ddylunio

Mae’r prosiect wedi bod yn gweithio gyda Gwenno Edwards sydd yn arbenigo yn cyd-ddylunio a gwaith a hwyluso. Mae Gwenno yn ymgynghorydd sy’n gweithio yn bennaf gyda’r sector gyhoeddus a dinesig. Mae hi wedi arwain prosiectau i ddylunio atebion ar gyfer problemau cymhleth gyda chleientiaid ar draws y DU gan gynnwys ysgolion, ymddiriedolaethau GIG, timau llywodraeth leol a grwpiau cymunedol. Wnaethom ni wahodd Gwenno i sôn i ni am ei phrofiadau o ddod a safbwyntiau a galluoedd i galon prosiectau cyd-ddylunio, a pham ei bod yn gyffrous i fod yn rhan o’r prosiect hwn.

Dwi wastad wedi bod efo diddordeb yn y rhan mae creadigrwydd yn chwarae mewn cyfiawnder cymdeithasol ac amgylcheddol. Er mwyn adeiladu cymdeithas tecach mae’n rhaid gallu dychmygu sut fyddai’n edrych. Ac er mwyn perswadio eraill i ymuno ar y daith, mae’n rhaid gallu peintio darlun o sut fyddai ‘gwell’ yn edrych.   

Mae fy ngwaith wedi ei ganoli o gwmpas y grêd nad oes modd i arbenigwyr, academwyr, gwleidyddion a llunwyr polisi ddatrys y problemau cymdeithasol ac amgylcheddol mwyaf cymhleth ar ben ei hunain. Er bod syniadau ac atebion yn amal yn bodoli’n barod yn ein cymunedau, fel cymdeithas rydyn ni’n amal yn methu gweld cryfderau pobl na chlywed eu perspectif a’u profiadau.

Gwenno Edwards

Dwi’n defnyddio dulliau ymchwil cyfranogol a chyd-ddylunio er mwyn ceisio newid balans pŵer o ran pwy sy’n cael dod fyny efo syniadau a gwneud penderfyniadau am bethau sy’n effeithio ein bywyd pob dydd.  

Fe wnes i ddechrau gweithio yn ran amser a llawrydd ar gyfer prosiect O’r Mynydd i’r Môr yn haf 2020. Roedd yn gyd-ddigwyddiad hyfryd bod Sian (Swyddog Ddatblygu y prosiect) a fi wedi cwrdd tra roeddwn yn rhoi hyfforddiant i Eden Project Communities ar sut i wneud gwaith ymgysylltu a cymunedau yn fwy ystyrlon ac hwyliog ar-lein. Pan wnaeth hi sôn wrtha i am O’r Mynydd i’r Môr doeddwn i methu aros i fod yn rhan o’r prosiect. Mae un ochor o fy nheulu yn byw yn yr ardal, a dwi wedi treulio mwy o benwythnosau a gwyliau haf na alla i gyfri’ yn cicio’r bar yn Aberystwyth, nofio yn y mor yn Borth, cerdded llwybr yr arfordir a heicio heibio’r hen fwynfeydd plwm ac arian.  

Mae O’r Mynydd i’r Môr  yn gyfle mor gyffrous gan bod prosiectau gyda digon o amser ar gyfer cyd-ddylunio yn brin. Mae’n golygu bod amser i sgwrsio, adeiladu perthynas, gofyn lot o gwestiynau ac adeiladu ar syniadau’n gilydd. Dwi’n colli gweithio wyneb yn wyneb a thrafod pethau dros baned o de, ond dwi wir wedi cyffroi am beth sy’n bosib i’w wneud ar-lein. Dydi dulliau ar-lein ddim at ddant pawb, ond i rai mae’n golygu mwy o hygyrchedd a chynwysoldeb. Pan yn gweithio ar brosiect cyd-ddylunio, mae’n bwysig mynd at bobl yn lle disgwyl iddyn nhw ddod ata chi. Tan bo ni’n gallu cyfarfod yn ddiogel mewn caffis, does unman agosach nac ar sgrîn yng nghartrefi pawb!  

I ddarganfod fwy am fod yn rhan o’r prosiect ewch i’n tudalennau Cymryd Rhan

Postiadau blog diweddar

Sut i rannu eich syniadau a siapio’r prosiect

Sut i rannu eich syniadau a siapio’r prosiect

Ers Mai 2020 mae O’r Mynydd i’r Môr wedi bod yn cynnal trafodaethau gyda chymunedau o Fachynlleth i Aberystwyth, o Lanidloes yn y dwyrain i’r arfordir ar hyd Bae Ceredigion yn y gorllewin. Mae’r trafodaethau yma wedi canolbwyntio ar sut all cymunedau lleol, busnesau a...

Sesiynau Galw Heibio Haf 2021

Sesiynau Galw Heibio Haf 2021

Drwy gydol Haf 2021 bydd y prosiect yn cynnal sesiynau galw heibio ar draws ardal y prosiect i gasglu syniadau, rhannu sut mae syniadau'n datblygu a chasglu adborth gan y gymuned. Bydd y sesiynau hyn yn anffurfiol ac yn gyfle i bobl ofyn cwestiynau a chymryd rhan yn y...