O’r Mynydd i’r Môr / Summit to Sea

Sut i rannu eich syniadau a siapio’r prosiect

Ers Mai 2020 mae O’r Mynydd i’r Môr wedi bod yn cynnal trafodaethau gyda chymunedau o Fachynlleth i Aberystwyth, o Lanidloes yn y dwyrain i’r arfordir ar hyd Bae Ceredigion yn y gorllewin. Mae’r trafodaethau yma wedi canolbwyntio ar sut all cymunedau lleol, busnesau a thirfeddianwyr cydweithio i gefnogi natur yn yr ardal yma o Gymru i ffynnu, o’r mynydd i’r môr. Lle i natur ffynnu ochor yn ochor efo cymunedau llewyrchus gydag economi lleol sy’n rhan o ac yn diogelu’r tirwedd. 

Mae’r prosiect wedi cynnal nifer o weithdai, sgyrsiau, sesiynau galw heibio o fewn cymunedau ac wedi lansio rhaglen i Hwyluswyr Cymunedol i sicrhau fod gymaint o bobl a phosib wedi cael y cyfle i gyfrannu i’r proses. Os ydych am ddarllen sut mae’r trafodaethau wedi datblygu’r prosiect gallwch ddarllen fwy am hyn yma

Yn ystod y gweithdai a thrafodaethau yma rydym wedi bod yn cofnodi’r syniadau a materion o bwys i bobl, neu syniadau a phrosiectau sydd wedi ysbrydoli pobl. Rydym wedi crynhoi rhain mewn i’r pedwar prif thema:

  1. Systemau cynhyrchu bwyd, coedwigaeth a physgota sy’n gynaliadwy ac yn llawn natur
  2. Cynefinoedd llawn bywyd gwyllt yn cael eu cysylltu’n well efo’i gilydd
  3. Ailgysylltu pobl a natur a’n defnydd o dir a môr yr ardal
  4. Ailgysylltu’r economi i natur – drwy gadwynni cyflenwi lleol a busnesau sy’n cefnogi natur

Mae’r themâu yma yn cynrychioli’r materion sydd yn bwysig i bobl a’r cymunedau sydd wedi cymryd rhan hyd yma. Yn seiliedig ar y themâu yma rydym wedi datblygu meini prawf i’ch helpu chi i gyfrannu a datblygu syniadau penodol all gael eu cynnwys yn ein ceisiadau ariannol  yn y dyfodol. 

Rydym am glywed syniadau gan  grwpiau lleol, unigolion neu fusnesau yn yr ardal, am sut allwn ni ddatblygu ac ymateb i’r themâu yma. Efallai na fyddwch yn gallu ateb pob un o’r cwestiynau neu’r ystyriaethau, ond rydym yn eich annog chi i rannu eich syniadau, ta waeth faint maen nhw wedi eu datblygu’n barod. Fydd y grŵp cyd-ddylunio a thîm y prosiect yn barod i helpu archwilio eich syniad a chyfuno efo’r syniadau eraill  os ydynt yn cyd-fynd efo’r meini prawf. 

Sut mae hyn yn gweithio?

  • Gallwch rannu eich syniad drwy gwblhau’r ffurflen fer a syml yma
  • Darllenwch rhai o’r syniadau rydym wedi casglu hyd yma  a rhannu eich ymateb i rhain
  • Cysylltwch efo ni drwy e-bostio sian.stacey@summit2sea.wales gydag unrhyw gwestiwn 
  • Ffoniwch ni am sgwrs ar 07395852264
  • Dewch i un o’n sesiynnau galw heibio i rannu eich syniad wyneb yn wyneb

Bydd y grwp cyd-ddylunio yn sgorio’r syniadau yn erbyn y meini prawf a datblygu’r rhai sy’n cyd-fynd efo gweledigaeth y prosiect. Rydym am sicrhau  effaith ar raddfa fawr, ac eisiau bod yn strategol, ac o ganlyniad, effallai bydd hyn yn golygu  bod y grwp cyd-ddylunio yn cysylltu syniadau gwahanol efo’i gilydd er mwyn sicrhau’r canlyniad gorau.

Byddwn yn cyflwyno’r syniadau yma ar gyfer trafodaeth bellach o fewn ein Grwp Cyswllt, ac yn rhannu’r syniadau strategol wrth iddynt ddatblygu, er mwyn cael mewnbwn hollbwysig ac  ehangach o’r gymuned.

Os ydych am glywed diweddariad am sut mae’r prosiect wedi datblygu, a  sut mae’r meini prawf yma wedi cael eu creu,  gallwch wylio’r fideo diweddariad yma.

Rydym wedi clywed gymaint o syniadau gwych yn barod, ond mae dal amser i chi rhannu eich syniad mawr efo ni! Amdani!

Postiadau blog diweddar

Rhannu Glasbrint y Prosiect

Rhannu Glasbrint y Prosiect

Dros yr 18mis diwethaf mae’r prosiect O’r Mynydd i’r Môr wedi bod yn gwahodd ystod eang o bobl i gymryd rhan yn cyd-ddylunio dyfodol lle mae natur a phobl yn ffynnu yn Ganolbarth Cymru. Mae’r prosiect wedi cynnal gweithdai, sgyrsiau, sesiynau galw heibio a channoedd o...

Instagram Live – Diweddariad ar y prosiect gyda TAIR

Instagram Live – Diweddariad ar y prosiect gyda TAIR

Ar yr 14 Chwefror wnaeth TAIR, artistiaid preswyl y proeist, gael sgwrs efo Siân Stacey, Swyddog Ddatblygu'r Prosiect, am lle mae'r prosiect wedi cyrraedd a sut mae'r proses cyd-ddylunio yn mynd. Gallwch wylio'r sgwrs, sydd yn Gymraeg a Saesneg isod. Gweithdy...