O’r Mynydd i’r Môr / Summit to Sea

Syniadau chi – themâu o Weithdy 1

Rhai wythnosau yn ôl fe wnaethon ni gynnal gweithdy ar-lein er mwyn trafod y weledigaeth ar gyfer prosiect O’r Mynydd i’r Môr, a cheisio darganfod y themau sydd o ddiddordeb i bobl yr ardal. Cawsom drafodaethau diddorol a chyffrous wrth i bawb fynd mewn grŵpiau bach i rannu barn a syniadau. Y ddau gwestiwn mawr oedd:

1. Sut all y tir a’r mor wneud mwy i ni ac i natur yn y dyfodol?
2. Sut allwn ni wneud hyn ddigwydd?

Roedd amrywiaeth o gefndiroedd a diddordebau ymysg y 50+ o bobl a fynychodd. Diolch yn fawr i’n hwylyswyr gwirfoddol a wnaeth helpu arwain y trafodaethau a chofnodi popeth.  Dyma’r prif themau oedd yn bresenol yn y trafodaethau:

Pwysigrwydd y broses o gyd-ddylunio
  • yn cynnwys ystod eang o pobl
Cysylltu pobl â natur
  • Datblygu economi yn seiliedig ar natur
  • Gwella hygyrchedd a chynhwysiant
  • Addysg
Gwella ac ehangu bioamrywiaeth
  • Morol – ystyried dyframaethu (aquaculture), stopio carthu (dredging), ecosystemau carbon glas
  • Ehangu coetir – adfer y Coedwigoedd Glaw Celtaidd
  • Llefydd mwy ‘gwyllt’ ochr yn ochr â chynhyrchu
Rheolaeth gynaliadwy o’r tir a’r mor
  • Cefnogaeth bwrpasol ar gyfer ffermwyr cychwynnol
  • Gwobrwyo am weithio ar raddfa tirwedd/mewn partneriaeth
  • Cynnal arddangosiadau ar ffermydd i rannu arferion da.

Gallwch ddarllen y nodiadau o’r gweithdy yma. Rydyn ni dal i archwilio beth yw’r weledigaeth a’r themau cyn symyd ymlaen i’r cam nesaf o’r broses cyd-ddylunio (sef darganfod a datblygu syniadau penodol). Hoffwn glywed mwy o straeon a syniadau gan bobl sy’n byw a gweithio yn yr ardal er mwyn cario ‘mlaen i adeiladu’r weledigaeth. Er mwyn gweld sut gallwch ymuno efo’r broses ewch i tudalen Cymeryd Rhan, neu cofrestrwch am un o’n gweithdy yn fis Rhagfyr drwy ddilyn y linc isod.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am y nodiadau neu am y prosiect ebostiwch sian.stacey@ormynyddirmor.cymru.

Postiadau blog diweddar

Rhannu Glasbrint y Prosiect

Rhannu Glasbrint y Prosiect

Dros yr 18mis diwethaf mae’r prosiect O’r Mynydd i’r Môr wedi bod yn gwahodd ystod eang o bobl i gymryd rhan yn cyd-ddylunio dyfodol lle mae natur a phobl yn ffynnu yn Ganolbarth Cymru. Mae’r prosiect wedi cynnal gweithdai, sgyrsiau, sesiynau galw heibio a channoedd o...

Instagram Live – Diweddariad ar y prosiect gyda TAIR

Instagram Live – Diweddariad ar y prosiect gyda TAIR

Ar yr 14 Chwefror wnaeth TAIR, artistiaid preswyl y proeist, gael sgwrs efo Siân Stacey, Swyddog Ddatblygu'r Prosiect, am lle mae'r prosiect wedi cyrraedd a sut mae'r proses cyd-ddylunio yn mynd. Gallwch wylio'r sgwrs, sydd yn Gymraeg a Saesneg isod. Gweithdy...