O’r Mynydd i’r Môr / Summit to Sea

Ymchwilio beth mae natur yn meddwl i ni
Rydym ni wedi gwahodd Rachel Dolan, myfyriwr PhD ym Mhrifysgol Bangor i rannu ei hymchwil gyda ni, a chafodd rhan ohoni ei chynnal yn ardal y prosiect yn ystod haf 2019.

Dros haf 2019 treuliais ychydig wythnosau cyffrous yn archwilio ardal prosiect O’r Mynydd i’r Môr, yn siarad â phobl am yr hyn yr oedd natur yn ei olygu iddynt. Roedd hyn yn rhan o’m hymchwil ar gyfer fy PhD ym Mhrifysgol Bangor. Mae fy mhrosiect PhD yn archwilio sut mae pobl yn cyrchu ac yn elwa o gysylltu â natur. Derbyniwr yn gyffredinol fod pobl yn elwa o dreulio amser o ran natur, ond sut y maent yn penderfynu ble i gael gafael arno? Yn hytrach na gwneud rhagdybiaethau yn seiliedig ar yr hyn y gallem ei weld ar y map, roeddem am fynd at hyn o safbwynt cymdeithasol a gofyn i bobl ble roedden nhw’n chwilio am natur. Hyd yn oed pan mae pobl yn byw’n agos at fannau naturiol, oeddent yn cysylltu â hwy mewn gwirionedd? Roedd ardal y prosiect yn lle delfrydol i gynnal ein hymchwil gyda chymysgedd o ardaloedd mewndirol ac arfordirol, mwy adeiledig a mannau gwledig iawn yn ogystal â mannau natur ddynodedig.

Gofynnwyd i bobl gymryd rhan mewn arolwg lle’r oeddent yn dewis mannau naturiol ar fap ac yna’n ateb cwestiynau dilynol am y’r ardal yna. Roedd gennym ddiddordeb mewn gweld i ba raddau y mae pobl yn teithio o’u man cychwyn i gael mynediad at natur a sut roedd hyn yn amrywio rhwng gwahanol grwpiau. Roeddem hefyd am wybod sut yr oedd treulio amser ym maes natur o fudd iddynt, pa mor bwysig ydoedd i’w lles ac a oedd unrhyw beth a oedd yn eu hatal rhag treulio amser mewn natur. Wnaeth dros 500 o bobl cymryd rhan um ur arolwg.

Be wnaethom ni ddarganfod?
  • Teithiodd pobl leol gyfartaledd o 5.59 km i gael mynediad i fannau naturiol, felly arhosodd yn eithaf agos i’w cartrefi.
  • Roedd ymwelwyr a oedd yn aros yn yr ardal yn teithio 25.68 km ar gyfartaledd o’r man lle’r oeddent yn aros
  • Teithiodd ymwelwyr nad oeddent yn aros yn yr ardal dros 100 km.
  • Y rheswm mwyaf dethol dros dreulio amser yn natur oedd “ar gyfer fy iechyd meddwl a chorfforol” ac yna “i deimlo’n agosach at y byd naturiol”.
  • Y gweithgaredd a grybwyllwyd amlaf oedd cerdded, ac yna gwylio bywyd gwyllt a mynd a chŵn am dro
  • Dywedodd 61% eu bod yn profi rhwystrau i dreulio amser mewn mannau naturiol. Roedd y rhesymau a ddewiswyd ganddynt yn cynnwys; diffyg amser, symudedd gwael a diffyg trafnidiaeth.

Gofynnwyd i ymatebwyr am bwysigrwydd y lle yr oeddent yn ei ddewis i’w lles o ddydd i ddydd. I bobl a oedd yn byw yn ardal y prosiect, roedd tuedd amlwg yn dangos mai’r agosaf oedd yr lle i’w cartref, y mwyaf pwysig ydoedd i’w lles. Mae hyn yn dangos pwysigrwydd cael mynediad i natur yn agos at gartrefi pobl.

Roedd cynnal yr arolygon wyneb yn wyneb a sgwrsio â phobl am sut maen nhw’n cysylltu â natur yn brofiad anhygoel. Cefais ymdeimlad o ba mor bwysig oedd y mannau a’r profiadau hyn i bobl, yn enwedig y rhai o ardaloedd mwy trefol nad oeddent yn byw’n lleol. I eraill, roedd yna ymdeimlad bod natur yn rhan gyffredin o fywyd bob dydd, felly roedd cael eich holi “pryd wnaethoch chi dreulio amser mewn lle naturiol diwethaf?” yn rhyfedd am eu bod yn teimlo ei fod yn wneud drwy’r amser. Roedd pobl wrth eu bodd yn rhannu eu straeon ac yn siarad â gwên fawr am faint yr oeddent yn hoffi eu gardd, sut roedd treulio amser y tu allan yn helpu aelodau eu teulu gyda’u hiechyd meddwl, sut roedd gweld gwahanol rywogaethau yn eu hatgoffa o’u plentyndod neu’r bobl yr oeddent yn gofalu amdanynt.

Mae’r gwaith hwn yn darparu data sylfaenol ar gyfer y prosiect ar sut mae preswylwyr ac ymwelwyr yn rhyngweithio â’r ardal. Mae’r un arolwg wedi’i gyflwyno ledled Cymru ar-lein ac mae wedi’i gynnal pum gwaith hyd yma. Bydd maint y sampl mwy hwn yn ein galluogi i gynnal dadansoddiad pellach y gellir ei fwydo’n ôl i’r prosiect i lywio gwaith yn y dyfodol.

Mae ein canlyniadau’n dangos pwysigrwydd yr amgylchedd naturiol o fewn ardal y prosiect i drigolion ac ymwelwyr. Roedd ymwelwyr yn barod i deithio pellteroedd sylweddol i gael mynediad at natur yn ardal y prosiect, a dangosodd preswylwyr ddefnydd aml o’r mannau hyn hefyd. Pwysleisiodd ymatebwyr yr arolwg pa mor bwysig oedd mannau naturiol iddynt a faint yr oeddent yn elwa o dreulio amser yn cysylltu â natur.

Mae Rachel Dolan wedi’i lleoli yn Ysgol Gwyddorau Naturiol Prifysgol Bangor ac mae’n cael ei goruchwylio gan Dr Simon Willcock, yr Athro Julia Jones a’r Athro James Bullock. Ariennir y prosiect gan The Drapers Company a chyllid prosiect cychwynnol O’r Mynydd i’r Môr. Cefnogwyd y gwaith hwn gan Dr Sophie Wynne-Jones.

Postiadau blog diweddar

Rhannu Glasbrint y Prosiect

Rhannu Glasbrint y Prosiect

Dros yr 18mis diwethaf mae’r prosiect O’r Mynydd i’r Môr wedi bod yn gwahodd ystod eang o bobl i gymryd rhan yn cyd-ddylunio dyfodol lle mae natur a phobl yn ffynnu yn Ganolbarth Cymru. Mae’r prosiect wedi cynnal gweithdai, sgyrsiau, sesiynau galw heibio a channoedd o...

Instagram Live – Diweddariad ar y prosiect gyda TAIR

Instagram Live – Diweddariad ar y prosiect gyda TAIR

Ar yr 14 Chwefror wnaeth TAIR, artistiaid preswyl y proeist, gael sgwrs efo Siân Stacey, Swyddog Ddatblygu'r Prosiect, am lle mae'r prosiect wedi cyrraedd a sut mae'r proses cyd-ddylunio yn mynd. Gallwch wylio'r sgwrs, sydd yn Gymraeg a Saesneg isod. Gweithdy...