Ynglŷn â’r prosiect

Rydym ni yma i helpu sicrhau newid ar gyfer byd natur ar raddfa eang yng nghanolbarth Cymru, o gopa Pumlumon i ddyfnderau Bae Ceredigion.

Mae’r prosiect yn bydoli i cefnogi ecosystemau iach a bioamrywiol sy’n sicrhau buddion economaidd, ecolegol a chymdeithasol, trwy gysylltu’r tir a’r môr, mewn modd sy’n briodol i’r ardal leol a’i diwylliant.

Mae O’r Mynydd i’r Môr yn ymwneud â gweithio er lles natur ar draws ffiniau perchnogaeth -rheoli tir yn gydweithredol er budd y bywyd gwyllt a’r fioamrywiaeth. I wneud hynny mae angen gweithio ar y cyd i bennu, datblygu a darparu buddion o’r adnoddau naturiol amrywiol a’r ffordd y defnyddir y tir.

Gwyliwch ei’n fideo byr am gyflwyniad i’r prosiect. Fideo gan Llais Cymru.

Datblygiadau hyd hyn

Rydym am sicrhau bod pawb yn gallu gweld sut mae’r prosiect hwn wedi datblygu, o ddarllen nodiadau gweithdy i adolygu’r weledigaeth sy’n dod i’r amlwg i fewnbynnu i’r syniadau a fydd yn cael eu datblygu. Rydym wedi creu dogfen ‘fyw’ syml sy’n ceisio cipio hyn. Gallwch ddarllen hwn isod a chaiff ei ddiweddaru drwy gydol datblygiad y prosiectau.

Os ydych yn cael problem yn darllen drwy’r google slides isod cysylltwch â ni a gallwn ni rhannu fersiwn pdf neu bostio un. 

Pam?

Fel ym mhob rhan o’r DU, gan gynnwys Cymru, mae ardal y prosiect eisoes dan gysgod colledion digynsail o ran bywyd gwyllt, a gorfod addasu i effaith newid yn yr hinsawdd. Mae’r prosiect yn ffordd gyffrous o ymdrin â chadwraeth gan weithio o’r gwaelod i fyny, gan benderfynu beth sy’n gweithio i gymunedau, busnesau a natur, a sut y gellir ei weithredu.

Mae O’r Mynydd i’r Môr yn cydnabod nad oes modd canfod atebion i’r heriau amgylcheddol hyn drwy eithrio trigolion, diogelu pocedi bychain ac unigol o fywyd gwyllt, neu ddiystyru’r wybodaeth, y ddealltwriaeth a’r pryderon yn ymwneud â’r tir sydd eisoes yn bodoli yn yr ardal.

Yr unig ffordd foesegol a chyfiawn i wyrdroi dinistr amgylcheddol yw canfod ffyrdd o weithio gyda phobl. Mae angen i ni fod yn fwy uchelgeisiol, ac mae’n hanfodol ein bod yn gweithio ar raddfa’r dirwedd. Mae’n rhaid i’r atebion gyd-fynd â’i gilydd, cefnogi’r economi leol, a dathlu’r diwylliant lleol a’r ymdeimlad o le.

Dyma ein pum maes ffocws

Rydym ni’n canolbwyntio ar:

  1. Gwella’r cysylltiad ecolegol torlannol a morydol
  2. Gwella’r ansawdd dyfrol â’r dŵr
  3. Ehangu gorchudd y coed brodorol a’r coetir yn y mannau cywir
  4. Cefnogi bioamrywiaeth sy’n fwy iach
  5. Cysylltu pobl â natur

Yn sylfaen i hynny oll mae buddion cymdeithasol ac economaidd cryfion.

Cwestiynau rydym ni’n gofyn

Rydym ni wedi bod yn siarad ac yn gwrando ar ystod o bobl dros y flwyddyn ddiwethaf ynglŷn â’r hyn y gallai’r prosiect ei wneud i wireddu’r weledigaeth hon. Mae’r cwestiynau yr ydym ni’n eu gofyn yn cynnwys:

  • Pa fath o ‘ymyriadau’ allwn ni eu harchwilio a fydd o fudd i fioamrywiaeth? Rydym ni’n edrych ar ymyriadau ecolegol, economaidd a chymdeithasol sy’n cefnogi natur.
  • Sut allwn ni gynyddu cysylltedd cynefinoedd? 
  • Beth allem ni ei wneud i gefnogi ac i ddatblygu’r economi presennol sy’n seiliedig ar natur yn yr ardal?
  • Sut allwn ni ddysgu gan ein gilydd, gan brosiectau eraill, a rheolaeth tir a môr yn y gorffennol er mwyn dylanwadu ar ein penderfyniadau heddiw? 

Dros y flwyddyn nesaf, byddwn ni’n cadarnhau ein hatebion i’r cwestiynau uchod ac yn edrych ar baratoi ffyrdd er mwyn profi a datblygu’r rhain yn ymarferol.

Ymunwch a’r drafodaeth

Felly os oes gennych chi ddiddordeb mewn cymryd rhan yn y broses, mae croeso i chi gysylltu â ni. Gallech fod yn berchennog tir, yn gynhyrchwr bwyd, yn berchennog busnes, yn syrffwr lleol, yn ymwelydd rheolaidd, myfyriwr sy’n astudio ym Mhrifysgol Aberystwyth, yn grŵp cymunedol neu’n hanesydd. Rydym ni eisiau clywed gan bawb er mwyn sicrhau bod ein gweledigaeth yn adlewyrchu gobeithion a dyheadau’r rhai sy’n cael eu heffeithio’n uniongyrchol gan golledion bioamrywiaeth ac effaith newid yn yr hinsawdd. 

 

Darllen y newyddion diweddaraf

Rhannu Glasbrint y Prosiect

Dros yr 18mis diwethaf mae’r prosiect O’r Mynydd i’r Môr wedi bod yn gwahodd ystod eang o bobl i gymryd rhan yn cyd-ddylunio dyfodol lle mae natur a phobl yn ffynnu yn Ganolbarth Cymru. Mae’r prosiect wedi cynnal gweithdai, sgyrsiau, sesiynau galw heibio a channoedd o...

Archwilio gweledigaeth ar gyfer ein tir a môr gyda Menter Mynyddoedd Cambria

Yn ystod 2021 wnaeth Fenter Mynyddoedd Cambria a phrosiect O’r Mynydd i’r Môr cydweithio ar ymchwil gyda ffermwyr a rheolwyr adnoddau naturiol. Mae’r ymchwil hwn yn archwilio: Beth yw’r berthynas ar hyn o bryd rhwng busnes a natur? Beth yw dyheadau busnesau ar gyfer y...

Instagram Live – Diweddariad ar y prosiect gyda TAIR

Ar yr 14 Chwefror wnaeth TAIR, artistiaid preswyl y proeist, gael sgwrs efo Siân Stacey, Swyddog Ddatblygu'r Prosiect, am lle mae'r prosiect wedi cyrraedd a sut mae'r proses cyd-ddylunio yn mynd. Gallwch wylio'r sgwrs, sydd yn Gymraeg a Saesneg isod. Gweithdy...

Datblygu syniadau gydag amaethwyr a chynhyrchwyr bwyd

Ar yr 2il o Fedi, cynhaliwyd cyfarfod agored prosiect O’r Mynydd i’r Môr ar y cyd gyda Menter Mynyddoedd Cambria, ar fferm Moelgolomen Tal y Bont, Ceredigion. Y bwriad oedd rhannu datblygiadau’r prosiect a rhoi cyfle i mwy o bobl yr ardal fwydo mewn i’r broses cyd...

Sut i rannu eich syniadau a siapio’r prosiect

Ers Mai 2020 mae O’r Mynydd i’r Môr wedi bod yn cynnal trafodaethau gyda chymunedau o Fachynlleth i Aberystwyth, o Lanidloes yn y dwyrain i’r arfordir ar hyd Bae Ceredigion yn y gorllewin. Mae’r trafodaethau yma wedi canolbwyntio ar sut all cymunedau lleol, busnesau a...