Ynglŷn â’r prosiect

Rydym ni yma i helpu sicrhau newid ar gyfer byd natur ar raddfa eang yng nghanolbarth Cymru, o gopa Pumlumon i ddyfnderau Bae Ceredigion.

Mae’r prosiect yn bydoli i cefnogi ecosystemau iach a bioamrywiol sy’n sicrhau buddion economaidd, ecolegol a chymdeithasol, trwy gysylltu’r tir a’r môr, mewn modd sy’n briodol i’r ardal leol a’i diwylliant.

Mae O’r Mynydd i’r Môr yn ymwneud â gweithio er lles natur ar draws ffiniau perchnogaeth -rheoli tir yn gydweithredol er budd y bywyd gwyllt a’r fioamrywiaeth. I wneud hynny mae angen gweithio ar y cyd i bennu, datblygu a darparu buddion o’r adnoddau naturiol amrywiol a’r ffordd y defnyddir y tir.

Gwyliwch ei’n fideo byr am gyflwyniad i’r prosiect. Fideo gan Llais Cymru.

Datblygiadau hyd hyn

Rydym am sicrhau bod pawb yn gallu gweld sut mae’r prosiect hwn wedi datblygu, o ddarllen nodiadau gweithdy i adolygu’r weledigaeth sy’n dod i’r amlwg i fewnbynnu i’r syniadau a fydd yn cael eu datblygu. Rydym wedi creu dogfen ‘fyw’ syml sy’n ceisio cipio hyn. Gallwch ddarllen hwn isod a chaiff ei ddiweddaru drwy gydol datblygiad y prosiectau.

Os ydych yn cael problem yn darllen drwy’r google slides isod cysylltwch â ni a gallwn ni rhannu fersiwn pdf neu bostio un. 

Pam?

Fel ym mhob rhan o’r DU, gan gynnwys Cymru, mae ardal y prosiect eisoes dan gysgod colledion digynsail o ran bywyd gwyllt, a gorfod addasu i effaith newid yn yr hinsawdd. Mae’r prosiect yn ffordd gyffrous o ymdrin â chadwraeth gan weithio o’r gwaelod i fyny, gan benderfynu beth sy’n gweithio i gymunedau, busnesau a natur, a sut y gellir ei weithredu.

Mae O’r Mynydd i’r Môr yn cydnabod nad oes modd canfod atebion i’r heriau amgylcheddol hyn drwy eithrio trigolion, diogelu pocedi bychain ac unigol o fywyd gwyllt, neu ddiystyru’r wybodaeth, y ddealltwriaeth a’r pryderon yn ymwneud â’r tir sydd eisoes yn bodoli yn yr ardal.

Yr unig ffordd foesegol a chyfiawn i wyrdroi dinistr amgylcheddol yw canfod ffyrdd o weithio gyda phobl. Mae angen i ni fod yn fwy uchelgeisiol, ac mae’n hanfodol ein bod yn gweithio ar raddfa’r dirwedd. Mae’n rhaid i’r atebion gyd-fynd â’i gilydd, cefnogi’r economi leol, a dathlu’r diwylliant lleol a’r ymdeimlad o le.

Dyma ein pum maes ffocws

Rydym ni’n canolbwyntio ar:

  1. Gwella’r cysylltiad ecolegol torlannol a morydol
  2. Gwella’r ansawdd dyfrol â’r dŵr
  3. Ehangu gorchudd y coed brodorol a’r coetir yn y mannau cywir
  4. Cefnogi bioamrywiaeth sy’n fwy iach
  5. Cysylltu pobl â natur

Yn sylfaen i hynny oll mae buddion cymdeithasol ac economaidd cryfion.

Cwestiynau rydym ni’n gofyn

Rydym ni wedi bod yn siarad ac yn gwrando ar ystod o bobl dros y flwyddyn ddiwethaf ynglŷn â’r hyn y gallai’r prosiect ei wneud i wireddu’r weledigaeth hon. Mae’r cwestiynau yr ydym ni’n eu gofyn yn cynnwys:

  • Pa fath o ‘ymyriadau’ allwn ni eu harchwilio a fydd o fudd i fioamrywiaeth? Rydym ni’n edrych ar ymyriadau ecolegol, economaidd a chymdeithasol sy’n cefnogi natur.
  • Sut allwn ni gynyddu cysylltedd cynefinoedd? 
  • Beth allem ni ei wneud i gefnogi ac i ddatblygu’r economi presennol sy’n seiliedig ar natur yn yr ardal?
  • Sut allwn ni ddysgu gan ein gilydd, gan brosiectau eraill, a rheolaeth tir a môr yn y gorffennol er mwyn dylanwadu ar ein penderfyniadau heddiw? 

Dros y flwyddyn nesaf, byddwn ni’n cadarnhau ein hatebion i’r cwestiynau uchod ac yn edrych ar baratoi ffyrdd er mwyn profi a datblygu’r rhain yn ymarferol.

Ymunwch a’r drafodaeth

Felly os oes gennych chi ddiddordeb mewn cymryd rhan yn y broses, mae croeso i chi gysylltu â ni. Gallech fod yn berchennog tir, yn gynhyrchwr bwyd, yn berchennog busnes, yn syrffwr lleol, yn ymwelydd rheolaidd, myfyriwr sy’n astudio ym Mhrifysgol Aberystwyth, yn grŵp cymunedol neu’n hanesydd. Rydym ni eisiau clywed gan bawb er mwyn sicrhau bod ein gweledigaeth yn adlewyrchu gobeithion a dyheadau’r rhai sy’n cael eu heffeithio’n uniongyrchol gan golledion bioamrywiaeth ac effaith newid yn yr hinsawdd. 

 

Darllen y newyddion diweddaraf

Sut i rannu eich syniadau a siapio’r prosiect

Ers Mai 2020 mae O’r Mynydd i’r Môr wedi bod yn cynnal trafodaethau gyda chymunedau o Fachynlleth i Aberystwyth, o Lanidloes yn y dwyrain i’r arfordir ar hyd Bae Ceredigion yn y gorllewin. Mae’r trafodaethau yma wedi canolbwyntio ar sut all cymunedau lleol, busnesau a...

Cyhoeddi Artistiaid Preswyl O’r Mynydd i’r Môr

Colectif TAIR yn cael eu dewis fel Artistiaid Preswyl O’r Mynydd i’r Môr fel rhan o’r rhaglen Preswyliadau Artist Tirweddau mewn Perygl

Sesiynau Galw Heibio Haf 2021

Drwy gydol Haf 2021 bydd y prosiect yn cynnal sesiynau galw heibio ar draws ardal y prosiect i gasglu syniadau, rhannu sut mae syniadau'n datblygu a chasglu adborth gan y gymuned. Bydd y sesiynau hyn yn anffurfiol ac yn gyfle i bobl ofyn cwestiynau a chymryd rhan yn y...

Ymunwch a’n tîm cyd-ddylunio

Dysgwch mwy am sut allwch chi fod yn rhan o’n tîm cyd-ddylunio drwy fod yn ‘hwylusydd cymunedol, ac ychwanegu eich llais at y côr cyd-ddylunio.

Ymchwilio beth mae natur yn meddwl i ni

Adroddiad byr gan y myfyriwr PhD, Rachel Dolan o Brifysgol Bangor ar ei ymchwil o 2019 ar sut mae pobl yn cael mynediad i ac yn elwa o gysylltu â natur