Cwestiynau ac atebion

Mae’r dudalen hon yn cynnwys nifer o gwestiynau ac atebion am y prosiect. Ond os oes yna unrhyw gwestiynau sydd ddim i’w weld isod cysylltwch â ni. 

Pwy sydd yn cynnal y prosiect?

Mae’r prosiect yn cael ei chynnal gan RSPB Cymru o’r 1af Mehefin 2020 hyd at Fehefin 2022. 

Pam fod RSPB Cymru yn awr yn cynnal y prosiect, beth yw ei rôl nhw a faint o reolaeth dros ddatblygiadau'r prosiect fydd gyda nhw?

Cychwynodd RSPB Cymru gynnal y prosiect ar y 1af o Fehefin 2020. Mae’r rôl yma ychydig yn wahanol i’r rôl a oedd Rewilding Britain yn chwarae cyn iddyn nhw gamu nôl o’r prosiect yn Hydref 2019. Rhwng Hydref 2019 a Mehefin 2020 fe wnaeth y  partneriaid y prosiect weithio trwy gyfnod pontio i gadarnhau fod y cyfeiriad newydd yn adlewyrchu’r adborth o’r gymuned.

Rôl RSPB Cymru yw cynnal tîm y prosiect (Swyddog Datblygu’r Prosiect) ac i adrodd nôl i’r arianwyr. Ond, gan fod y prosiect yn bartneriaeth, mae gan RSPB Cymru’r un rheolaeth dros wneud penderfyniadau a’r holl bartneriaid eraill. 

Mi fydd RSPB Cymru yn cynnal y prosiect drwy’r cyfnod datblygu yma, am hyd at ddwy flynedd. Os bydd y prosiect yn parhau y tu hwnt i hyn mi fydd yr holl bartneriiaid yn penderfynu pa gwmni neu sefydliad sydd yn  y sefyllfa gorau i gynnal y camau nesaf.

Bydd y prosiect yn gwneud yn siŵr fod pawb yn ymwybodol o’r datblygiadau yma.

Pa bartneriaid arall sydd yn cymryd rhan a pam? Ydych chi'n disgwyl i'r partneriaid yma newid, neu i rai newydd ymuno?

Mae yna chwe phartner ar hyn o bryd: RSPB Cymru, Coed Cadw, Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt Sir Trefaldwyn, Ardal Cadwraeth Arbennig Forol PLAS, MCS a Whale and Dolphin Conservation. Ond un o’r prif amcanion ar gyfer y cyfnod yma yw ehangu’r grŵp i gynnwys ystod mwy eang o ddiddordebau. Os hoffwch chi wybod mwy am hyn, neu efo diddordeb ymuno a’r bartneriaeth, cysylltwch â ni.

Ydy Rewilding Britain yn rhan o'r prosiect?

Nid yw’r elusen Rewilding Britain yn rhan o’r prosiect ac nid ydy nhw wedi bod yn rhan o’r datblygiadau i’r cais am y cyfnod cyd-ddylunio yma. Fe wnaeth Rewilding Britain adael y prosiect yn Hydref 2019.

Faint mae cynrychiolwyr o'r gymuned leol wedi mewnbynnu i'r manylion yn ystod y cyfnod datblygu yma?

Rydym ni wedi gwahodd nifer o gwmnïau a chynrychiolwyr o’r gymuned i gymryd rhan ar gyfer paratoi’r cais ar gyfer y cyfnod datblygu yma. Rydym yn ddiolchgar iawn i bawb a wnaeth rhoi ei amser a’i arbenigedd i ddarparu mewnbwn ac adolygu’r cais.

Rydym ni nawr mewn cyfnod cyd-ddylunio ac rydym wedi cynnal gweithdai rhithiol gyda nifer o bobl o’r gymuned leol yn cymryd rhan. Rydym hefyd yn cyd-weithio gyda chwmnïau lleol i lywio’r prosiect, ac rydym hefyd yn lansio rhaglen ‘hwyluswyr cymunedol’ er mwyn ehangu’r niferoedd ac amrywiaeth o leisiau sydd yn rhan o’r drafodaeth. 

Os hoffech chi wybod mwy am sut i gymryd rhan ewch yma.

A yw gweledigaeth gyffredinol y prosiect yn newid?

Rydym wedi bod yn adolygu gweledigaeth y prosiect eleni. Hoffem drafod hyn ymhellach gyda phobl ond ar hyn o bryd y weledigaeth yw:

Ecosystemau cysylltiedig a llawn natur o’r tir i’r môr fydd yn cyflwani buddion i fywyd gwyllt, pobl heddiw ac i genedlaethau’r dyfodol. Bydd hefyd yn dathlu treftadaeth a diwylliant yr ardal leol. 

Sut mae'r prosiect yn cael ei ariannu?

Ar hyn o bryd mae’r prosiect yn cael ei ariannu gen Endangered Landscapes Programme.

Sut bydd y prosiect o fudd i fywyd gwyllt yn yr ardal leol?

Gallai’r prosiect fod o fudd i boblogaethau bywyd gwyllt brodorol fel belaod (pine martens), ystlumod pedol a chimychiaid, drwy adfer ac ehangu cynefinoedd sy’n bwysig yn fyd-eang fel prysgwydd montane, bog blanced, glaswelltiroedd, morfa heal arfordirol a sigrifau byw.

Beth yw'r dull o benderfynu beth fydd yn digwydd dros y 2 flynedd nesaf?

Byddwn yn ymgymryd â phroses gyd-ddylunio dros y ddwy flynedd nesaf a fydd yn datblygu syniadau am sut y gallai’r prosiect hwn edrych. Pa fath o ‘ymyriadau’ (neu ‘interventions yn y Saesneg) y gallem eu harchwilio a fydd o fudd i fioamrywiaeth? Sut y gallwn wella cysylltedd cynefinoedd? Beth allwn ni ei wneud i gefnogi’r economi bresennol sy’n seiliedig ar natur yn yr ardal?  Sut y gallwn ddysgu oddi wrth ein gilydd, o’r diwylliant lleol, a rheoli tir/môr lleol i lywio ein penderfyniadau heddiw? 

Bydd y prosiect yn cael ei lunio a’i lywio gan y rhai sy’n byw ac yn gweithio yn y rhanbarth, gyda Swyddog Datblygu Prosiect yn arwain sgyrsiau parhaus, a sesiynau dylunio prosiect gyda phobl leol, sefydliadau a busnesau i drafod sut y gellir datblygu’r prosiect i sicrhau cysylltedd a gwydnwch o ran natur ochr yn ochr â manteision economaidd, cymdeithasol a diwylliannol.

Tra bod Covid-19 yn dal i effeithio ar ein cymunedau byddwn yn cynnal â’r broses hon ar-lein i ddechrau, gan rannu’r camau ar ein gwefan, gan ei gwneud yn glir sut y byddwn yn gwrando ar ein gilydd, sut a phryd y gallwch gymryd rhan, sut y byddwn yn cydweithio ag amrywiaeth o randdeiliaid, a sut y byddwn yn gwneud penderfyniadau.

Lle mae'r prosiect arni nawr?

Mae’r prosiect yn dilyn llinell amser sydd wedi’i hamlinellu yn ein fideo rhagarweiniol.

Pwy alla i siarad gyda am y prosiect a pha gyfleoedd a fydd i roi sylwadau ar gynigion a chynlluniau prosiectau?

Dylech chi siarad efo Siân Stacey, Swyddog Datblygu’r Prosiect, am sgwrs bellach am ddatblygiadau’r prosiect ac i weld sut allwch chi gymryd rhan yn datblygu’r cynlluniau dros y flwyddyn nesaf. Gallwch chi gysylltu â Siân drwy e-bostio sian.stacey@ormynyddirmor.cymru

Sut bydd y prosiect yn ymateb i gynlluniau Llywodraeth Cymru i newid taliadau fferm ar ôl Brexit?

Wrth i ni ddatblygu’r prosiect byddwn yn cadw llygad ar broses cyd-ddylunio rheoli tir Llywodraeth Cymru i sicrhau bod y prosiect hwn yn ategu’r cynlluniau terfynol ar ôl Brexit. Ni fydd y prosiect yn disodli’r cynllun hwn, ond byddwn yn ceisio sicrhau bod beth bynnag a ddatblygwn dros y cyfnod hwn yn cyd-fynd ac yn ymatebol i’r cynllun hwn.

A yw'r prosiect yn dal i gael ei alw'n O'r Mynydd i'r Môr?

Ydy, ar hyn o bryd. Ond, rydym yn awyddus i glywed gennych am yr enw, os oes gennych syniad am enw sydd, yn eich barn chi, yn fwy addas i’r prosiect neu’r ardal, neu os ydych yn hoffi’r enw ac yn meddwl y dylem ei gadw o, mae’n bwysig i ni fod yr enw’n adlewyrchu’r ardal a’r rhai y byddwn yn gweithio gyda nhw ar y prosiect.

Postiadau blog diweddar

Rhannu Glasbrint y Prosiect

Rhannu Glasbrint y Prosiect

Dros yr 18mis diwethaf mae’r prosiect O’r Mynydd i’r Môr wedi bod yn gwahodd ystod eang o bobl i gymryd rhan yn cyd-ddylunio dyfodol lle mae natur a phobl yn ffynnu yn Ganolbarth Cymru. Mae’r prosiect wedi cynnal gweithdai, sgyrsiau, sesiynau galw heibio a channoedd o...

Instagram Live – Diweddariad ar y prosiect gyda TAIR

Instagram Live – Diweddariad ar y prosiect gyda TAIR

Ar yr 14 Chwefror wnaeth TAIR, artistiaid preswyl y proeist, gael sgwrs efo Siân Stacey, Swyddog Ddatblygu'r Prosiect, am lle mae'r prosiect wedi cyrraedd a sut mae'r proses cyd-ddylunio yn mynd. Gallwch wylio'r sgwrs, sydd yn Gymraeg a Saesneg isod. Gweithdy...