O’r Mynydd i’r Môr / Summit to Sea

Cyhoeddi Artistiaid Preswyl O’r Mynydd i’r Môr

Rydym yn falch iawn o gyhoeddi bod cydweithfa TAIR, sy’n cynnwys artistiaid Manon Awst, Beth Celyn a Judith Musker Turner, wedi’u dewis fel artistiaid preswyl O’r Mynydd i’r Môr fel rhan o’r rhaglen Preswyliadau Artist Tirweddau mewn Perygl.

Mae Gwobr Gelf a Preswyliadau Artist Tirweddau mewn Perygl yn gydweithrediad newydd rhwng dwy raglen yn y Cambridge Conservation Initiative: Rhaglen y Celfyddydau, Gwyddoniaeth a Chadwraeth a’r Rhaglen Tirweddau mewn Perygl.

Nod y preswyliadau yw annog ymarfer celfyddydol rhyngddisgyblaethol, cydweithredol sy’n dathlu’r tirweddau a’r cymunedau a gefnogir gan y Rhaglen Tirweddau mewn Perygl ac sy’n datgelu’r gobeithion, yr uchelgeisiau a’r cyfleoedd a ddaw yn sgil adfer tirwedd. Mae preswyliad O’r Mynydd i’r Môr yn un o wyth preswyliad sydd wedi’u lleoli yn nhirweddau’r Rhaglen Tirweddau mewn Perygl ledled y byd. Roedd y panel dethol yn cynnwys Heather Ackroyd, Tundi Agardy a Karen Thomas. Rhoddir Gwobr Gelf ychwanegol i’r artist mwyaf eithriadol ar ôl i’r preswyliadau gael eu cwblhau.

Bydd TAIR yn cydweithio’n agos gydag O’r Mynydd i’r Môr i gefnogi’r prosiect yng nghyfnod archwilio cyfredol y broses gyd-ddylunio. Byddant yn cyflwyno prosiect celfyddydau cyfranogol a fydd yn defnyddio’r celfyddydau i sicrhau fod pobl a chymunedau sy’n rhan o’r prosiect yn teimlo fel bod eu lleisiau’n cael eu clywed a bod eu safbwyntiau’n cael eu cynrychioli.

Maent yn bwriadu creu gwaith celf amlgyfrwng gan ddefnyddio deunyddiau a gasglwyd gan a chyda chymunedau gan gasglu straeon a thystiolaethau ar hyd y ffordd a fyddant yn cael eu datblygu’n ddarn perfformio amlgyfrwng i’w deithio o fewn ardal y prosiect.

“Rydym ni wrth ein boddau ein bod ni wedi derbyn y preswyliad pwysig hwn ac am y cyfle i weithio gydag O’r Mynydd i’r Môr. Rydym yn angerddol am allu’r celfyddydau i gysylltu ac ysbrydoli pobl, a chredwn fod gan y celfyddydau rôl allweddol i’w chwarae wrth fynd i’r afael â’r heriau sy’n wynebu ein hamgylchedd. Rydym yn edrych ymlaen at weithio gyda chymunedau lleol i sicrhau bod eu lleisiau’n cael eu clywed a’u cynrychioli a galluogi trwy broses gyd-ddylunio O’r Mynydd i’r Môr.”

TAIR

Mae TAIR yn gydweithfa newydd, er mae’r artistiaid wedi gweithio gyda’i gilydd o’r blaen ar brosiectau eraill, gan gynnwys fel aelodau o’r grŵp barddoniaeth benywaidd, Cywion Cranogwen. Gyda’i gilydd, mae eu gwaith yn pontio celf weledol, barddoniaeth, cerddoriaeth, tecstilau, ffilm a pherfformiad. Mae Manon Awst yn archwilio safleoedd trwy osodiadau, ffilmiau a pherfformiadau. Mae Beth Celyn yn gantores-gyfansoddwraig a bardd o Ddinbych wedi’i lleoli yng Nghaernarfon. Bardd ac artist tecstilau o Geredigion yw Judith Musker Turner, sydd bellach yn byw yn Nerwenlas.

Bydd yr artistiaid yn cynnal dwy sesiwn galw heibio gychwynnol ar ddydd Sul 22ain o Awst 6-8yh yn Caffi Alys, Machynlleth, a dydd Llun 23ain o Awst 11-2yh, yn Bwyd Dros Ben Aber, Aberystwyth. 

Postiadau blog diweddar

Datblygu syniadau gydag amaethwyr a chynhyrchwyr bwyd

Datblygu syniadau gydag amaethwyr a chynhyrchwyr bwyd

Ar yr 2il o Fedi, cynhaliwyd cyfarfod agored prosiect O’r Mynydd i’r Môr ar y cyd gyda Menter Mynyddoedd Cambria, ar fferm Moelgolomen Tal y Bont, Ceredigion. Y bwriad oedd rhannu datblygiadau’r prosiect a rhoi cyfle i mwy o bobl yr ardal fwydo mewn i’r broses cyd...

Sut i rannu eich syniadau a siapio’r prosiect

Sut i rannu eich syniadau a siapio’r prosiect

Ers Mai 2020 mae O’r Mynydd i’r Môr wedi bod yn cynnal trafodaethau gyda chymunedau o Fachynlleth i Aberystwyth, o Lanidloes yn y dwyrain i’r arfordir ar hyd Bae Ceredigion yn y gorllewin. Mae’r trafodaethau yma wedi canolbwyntio ar sut all cymunedau lleol, busnesau a...

Sesiynau Galw Heibio Haf 2021

Sesiynau Galw Heibio Haf 2021

Drwy gydol Haf 2021 bydd y prosiect yn cynnal sesiynau galw heibio ar draws ardal y prosiect i gasglu syniadau, rhannu sut mae syniadau'n datblygu a chasglu adborth gan y gymuned. Bydd y sesiynau hyn yn anffurfiol ac yn gyfle i bobl ofyn cwestiynau a chymryd rhan yn y...