Datganiad ar Gyllid ELP a’r prosiect O’r Mynydd i’r Môr

Ebrill 2022

Ers 2018 mae rhaglen ariannu ‘Endangered Landscapes Programme’ wedi bod yn cefnogi’r datblygiad o’r prosiect O’r Mynydd i’r Môr, sydd wedi cael ei chynnal gan RSPB Cymru. Yn ystod y cyfnod yma, mae’r prosiect wedi trawsnewid, gydag ymddiried o fewn y gymuned yn datblygu, a drwy roi’r amser, lle a chefnogaeth sydd angen i gyd-ddylunio gweledigaeth gydag ystod eang o rhanddeiliaid am ddyfodol lle mae natur a phobl yn ffynnu yn yr ardal yma o Ganolbarth Cymru.

Mae Partneriaid yn ddiolchgar iawn am y gyllideb ddatblygu wnaeth galluogi hyn o fis Mawrth 2020. Ond, mae’r Partneriaid wedi dod i’r penderfyniad i beidio ceisio i Endangered Landscapes Programme am gyllid bellach i gyflawni elfennau o’r Glasbrint sydd wedi cael ei chyd-ddylunio. Mae’r penderfyniad yma wedi cael ei wneud yn dilyn trafodaethau hirfaith gyda phartneriaid dyfodol y prosiect a gyda’r Grŵp Cyswllt o rhanddeiliaid ehangach. 

Mae partneriaeth newydd y prosiect bellach yn canolbwyntio ar adeiladu strwythur llywodraethu priodol a sicrhau cyllid i gyflawni’r Glasbrint, sydd wedi’i gydgynllunio, a pharhau â’r prosiect mewn ffordd gydgynhyrchiol. Os hoffech gymryd rhan yn y prosiect, cysylltwch â ni ar gwybodaeth@ormynyddirmor.cymru

 

Sut mae’r prosiect yn cael ei ariannu? 

(Awst 2018 – Mai 2022)

Yn dilyn cais llwyddiannus i raglen Endangered Landscapes Programme yn 2018, dyfarnwyd cyllid o £3.4 miliwn ar gyfer O’r Mynydd i’r Môr dros gyfnod o bum mlynedd. Os ydych am ddarllen yr cais wreiddiol am yr hen cyfnod o’r proseict gallwch wneud yma

Ym mis Mehefin 2020, fe wnaeth y prosiect ail-strwythuro ac addasu’r amserlen ddarparu er mwyn canolbwyntio ar gyfnod cychwynnol o ddylunio ar y cyd, sy’n cael ei ariannu (£150,000) gan y cyllid gwreiddiol rhwng Mai 2020 a Mai 2022.

Bydd y cyllid hwn yn cefnogi archwilio sut allai ymdrech sylweddol a pharhaus i greu cyfleoedd newydd yn ardal y prosiect, ynghyd ag isadeiledd, ddarparu newid cadarnhaol ar gyfer natur a phobl ar raddfa eang.

Ffurflen Gais y Cyfnod Ddatblygu