Eisiau cymryd rhan?

Rydym ni eisiau clywed gennych er mwyn i chi ymuno â ni wrth i ni archwilio ffyrdd y gallwn ni helpu natur ar raddfa eang. Sut allwn ni weithio tuag at sicrhau tirwedd gyda gwell cysylltiadau gydag amgylchedd iach a ffyniannus. 

Hoffem glywed gan unrhyw un sydd â diddordeb. P’un a ydych chi’n:

  • berchen ar adnodd naturiol – er enghraifft coetir, fferm, tir sy’n eiddo preifat, cyhoeddus neu gymunedol/elusen 
  • rheoli adnodd naturiol – h.y. pysgotwyr, coedwigwyr, ffermydd, unrhyw fusnes arall sy’n ymwneud â natur, awdurdodau lleol
  • defnyddio adnoddau naturiol – h.y. cerdded, beicio, nofio, pysgota caiacio 

Dyma’r pum maes yr ydym yn canolbwyntio arnynt er mwyn creu tirlun a morlun gyda gwell cysylltiadau:

  • gwella cysylltedd ecolegol glannau afonydd ac aberau
  • gwella ansawdd dŵr a bywyd dyfrol
  • ehangu coetiroedd a gorchudd coed brodorol yn y mannau iawn
  • cefnogi bioamrywiaeth iachach
  • cysylltu pobl â natur

Gallwch gysylltu gyda Sian, ein Swyddog Datblygu Prosiect, i drafod eich syniadau, neu gallwch ymuno â ni yn unrhyw un o’r ffyrdd canlynol.

Sesiynau galw heibio cymunedol

 

Byddwn ni’n cynnal sesiynau galw heibio cymunedol yn rheolaidd ar draws yr ardal cyn gynted ag y bydd hi’n ddiogel i wneud hynny o fewn canllawiau’r llywodraeth. Bydd y rhain yn gyfle i chi glywed y manylion diweddaraf ynglŷn â’r prosiect, gofyn unrhyw gwestiynau, ac yn bwysicaf oll, i gyfrannu at ddatblygiad y prosiect trwy ddarparu adborth ar y cynigion y byddwn yn parhau i’w datblygu gydag ystod o sefydliadau a phobl. 

Pryd: Pob mis yn eich ardal leol neu bob mis ar-lein (gan ddibynnu ar ganllawiau’r llywodraeth), Bydd y sesiynau’n cael eu cynnal dros gyfnod o oriau, felly galwch heibio ar amser sy’n gyfleus i chi. 

Mehefin

Dydd Mercher 16eg, 9.30-14.00 – Caffi Alys, Machynlleth

Dydd Iau 17eg, 15.00 – 17.00 – Cletwr, Tre’r Ddol

Dydd Gwener 18fed, 11.00 – 15.00 – Siop y Pethe, Aberystwyth

Dydd Sadwrn 19eg, 10.00 – 14.00 – RSPB Ynys Hir, Eglwysfach

Gorffennaf

Dydd Iau 15fed, 15.00 – 17.00 – Cletwr, Tre’r Ddol

Dydd Mercher 14eg, 9.30 – 14.00 – Farchnad Machynlleth

Dydd Sadwrn 17eg, 11.00 – 14.00 – Canolfan Natur Dyfi Wildlife Centre

Awst

Dydd Sul 22ain, 17.30 – 20.00 – Caffi Alys, Machynlleth

Dydd Llun 23ain, 11.00 – 14.00 – Bwyd Dros Ben Aber, Aberystwyth

Medi

Dydd Sadwrn 18fed, 10.00 – 13.00 – Marchnad Ffermwyr Aberystwyth, yn yr Hen Depo Bysiau ar Goedlan y Parc

Dydd Sul 19eg, 12.00 – 16.00 – ‘Ein Cymuned, Ein Hinsawdd’ yn Y Plas, Machynlleth

Gweithdai

Rydym yn cynnal nifer o weithdai penodol i ddatblygu’r syniadau a’r awgrymiadau a gynigiwyd i ni yn ystod ein sesiynau galw heibio ar ddiwedd 2019 ac yn ystod ei’n gweithdy yn 2020. Byddwn ni’n edrych ar rai o’r awgrymiadau hyn yn ogystal â syniadau a gynigiwyd gan sefydliadau yn yr ardal i weld beth fyddai fwyaf effeithiol er mwyn cysylltu byd natur ar y tir a’r môr o fewn ein pum thema.  

Pryd: Bydd y rhain yn cael eu cynnal bob ychydig fisoedd, ar ffurf sesiwn wedi’i hwyluso, am gyfnod o ddwy i dair awr (llai os byddant yn cael eu cynnal ar-lein). Bydd y rhain yn digwydd mewn amrywiaeth o leoliadau yn yr ardal, a bydd gennym ddigonedd o de a choffi ar gael i’r rhai sy’n cymryd rhan!

Gweithdy Amaeth

Dydd Iau 2il Medi, 4.30yp – 6.30yh

E-bostiwch sian.stacey@ormynyddirmor.cymru am fwy o fanylion, lleoliad y digwyddiad ac i gadarnhau lle.

Gweithdy Fusnesau Twristiaeth

Dydd Iau 16eg Medi, 2yp – 3.15yp 

I gofrestri ar gyfer y digwyddiad rhithiol yma dilynwch y ddolen yma

Sesiynau galw heibio rhithiol

 

Er mwy’n wneud o’n bosib i pobl ymuno efo’r sesiynnau galw hebio sydd yn gael o’n anodd i ddod i’r lleoliadau rydym hefyd yn cynnal sesiynnau rhithiol. Mae ei’n sesiynau galw heibio rhithiol ar gael i gofrestri ar y dyddiadau isod. Gallwch gofrestri am rain drwy’r system archebu isod. 


Hwyluswyr Cymunedol

Rydym am wneud yn siŵr fod gymaint â phobl a phosib yn cael y cyfle i fod yn rhan o’r drafodaeth a’r proses cyd-ddylunio. Rydym wedi lansio rhaglen i bobl sydd am ymuno fel Hwyluswyr Cymunedol gyda’r prosiect. Fydd yr hwyluswyr yma yn cynnal trafodaethau gyda’i chymunedau (naill gymuned ardal benodol neu efo diddordebau penodol), fydd y sgyrsiau yma yn rhan ganolog o’n proses cyd-ddylunio. Gallwch ddarganfod mwy am sut i fod yn Hwyluswyr Cymunedol yma. 

Holiadur defnydd tir a môr

Mae ei’n holiadur dal ar agor i chi rhannu sut yr ydych yn defnyddio’r tir a môr yn yr ardal i helpu lliwio’r prosiect. Gallwch gwblhau yr holiadur yma

Sgyrsiau ar-lein

Fyddwn ni’n rhannu diweddariadau cyson am ddatblygiadau’r prosiect a sut allwch chi gymryd rhan. Gallwch wylio ei’n ddiweddariad ar-lein o fis Medi isod. 

Cyflwyniadau

Rydym ni bob amser yn hapus i ddod i roi cyflwyniadau i’ch grŵp/cyngor cymuned ayb. Anfonwch e-bost atom os hoffech drefnu cyflwyniad. 

  • 14/6/2021 – Clwb Merched y Wawr Talybont
  • 15/6/2021 – Cyngor Cymunedol Trefeurig 

Gweithgorau

 

Byddwn ni’n creu nifer o weithgorau, er enghraifft gweithgor ecolegol, neu grŵp busnesau sy’n seiliedig ar natur, ayb. Os oes gennych chi ddiddordeb bod yn rhan o’r grwpiau hyn, byddwn yn galw am aelodau ar gyfer y rhain yn fuan. Bydd y grwpiau hyn yn darparu cyngor, arweiniad ac argymhellion ar gyfer datblygu’r prosiect ymhellach.

Cysylltwch â ni a gadewch i ni wybod beth hoffech chi fod yn rhan ohono. Anfonwch e-bost i gyflwyno eich hun neu i wneud cais am gyfarfod ar-lein. Sian Stacey yw Swyddog Datblygu’r Prosiect, a’i chyfeiriad e-bost yw: sian.stacey@ormynyddirmor.cymru

Ymunwch â’r rhestr bostio ei’n gylchlythyr

Os ydych chi am gael y wybodaeth ddiweddaraf am newyddion, digwyddiadau a chyfleoedd yn y dyfodol sy’n gysylltiedig ag O’r Mynydd i’r Môr, tanysgrifiwch i’n rhestr bostio.