Pwy sy’n cymryd rhan?

Mae gweledigaeth o’r raddfa hon yn galw am ymdrech wedi’i chydlynu rhwng y perchnogion tir, cymunedau, ffermwyr, pysgotwyr, coedwigwyr, cyrff cyhoeddus, Cyrff Anllywodraethol (NGOs), busnesau ac arbenigwyr perthnasol. Ar hyn o bryd mae saith sefydliad partner yn y prosiect, ond bydd y bartneriaeth yn ehangu, a gobeithiwn gael amrywiaeth eang o bartneriaid sydd â chefndiroedd perthnasol, yn enwedig mewn ffermio, cymuned a busnes.

Mae cynrychiolwyr o bob sefydliad partner yn eistedd ar grŵp llywio ar gyfer y prosiect, sy’n cwrdd yn chwarterol i oruchwylio’r prosiect.  

Tîm y prosiect

Swyddog Datblygu’r Prosiect

Siân Stacey

Mae’r cyfnod yma o’r prosiect yn cael ei chydlynu gan Siân Stacey, sydd wedi bod yn gweithio i’r prosiect fel Cydlynydd Ymgysylltu a’r Gymuned ers Awst 2019. Fydd Siân yn cynnal trafodaethau gyda’r gymuned a rhandaliadau drwy gydol cyfnod ddatblygu’r prosiect. Gallwch ddarllen mwy am y proses yna yma. 

Mae Siân yn brofiadol yn gwneud y gorau o asedau cymunedol, treftadaeth a naturiol, ac yn angerddol am ymchwilio sut allwn ni ymateb yn lleol i’r argyfwng hinsawdd a bioamrywiaeth.

Sefydliad sy’n cynnal y prosiect 

RSPB Cymru

Mae’r Gymdeithas Frenhinol er Diogelu Adar wedi bod yn ymgyrchu dros adar a’u cynefinoedd ers 1889 ac, erbyn hyn, hon yw’r elusen gadwraeth fwyaf yn y DU. Maen nhw’n berchen ar warchodfa Ynys-hir RSPB yn ardal brosiect O’r Mynydd i’r Môr, a’r nod sydd ganddynt yw gwneud eu hardaloedd gwarchodedig yn fwy, yn well ac yn fwy unedig drwy weithio gyda, ysbrydoli a chynghori perchnogion tir eraill yn ogystal â chynyddu eu gwarchodfeydd eu hunain.

Partneriaid prosiect cyfredol

Ymddiriedolaeth Natur Sir Drefaldwyn (YNM)

MWT yw un o’r 45 o ymddiriedolaethau bywyd gwyllt yn y DU, ac mae ganddi 18 o warchodfeydd natur yn ei rhanbarth yng nghanolbarth Cymru. Mae nifer o’r rhain o fewn ardal brosiect O’r Mynydd i’r Môr ac maen nhw’n cynnwys Cors Dyfi lle mae eu prosiect Gweilch llwyddiannus a chyffrous i’w gael. Mae MWT yn gweithio gydag ysgolion, garddwyr, perchnogion tir ac ati i hybu gweithgareddau sy’n garedig i fyd natur. Maen nhw hefyd yn cynnal eu prosiectau uchelgeisiol eu hunain megis eu Prosiect Pumlumon, sy’n adfywio ecoleg ac economi ucheldir canolbarth Cymru, a hynny gan ymlynu’n gryf at nod O’r Mynydd i’r Môr.

Coed Cadw

Coed Cadw yw’r enw yng Nghymru ar The Woodland Trust, sef corff cadwraeth coetiroedd mwyaf y DU sy’n plannu, adfer a diogelu cynefinoedd coetiroedd. Maen nhw’n gweithio gyda pherchnogion tir ac maen nhw hefyd yn berchen ar eu coetiroedd eu hunain, yn cynnwys Coed Geufron a Choed Dolyronnen yn ardal y prosiect.

Ardal Cadwraeth Arbennig Morol PLAS

Mae Pen Llŷn a’r Sarnau wedi eu diogelu fel Ardal Cadwraeth Arbennig (SAC) am eu bod yn gartref i rai o esiamplau gorau Ewrop o ardaloedd bywyd gwyllt arbennig, creaduriaid a phlanhigion sydd angen eu diogelu, o riffiau a morydau byrlymus i heulgwn, dyfrgwn a morloi llwyd. Mae cyfrifoldebau cyfreithiol penodol gan lawer o sefydliadau ac awdurdodau dros wahanol ardaloedd ac agweddau o’r Ardal Cadwraeth Arbennig, ac maen nhw’n cydweithio fel Grŵp Awdurdodau Perthnasol, wedi eu cydlynu gan Swyddog SAC ymroddedig. Mae’r profiad amlasiantaeth parhaus hwn yn amhrisiadwy i’r prosiect O’r Mynydd i’r Môr.

Cadwraeth Morfilod a Dolffiniaid (WDC)

Mae WDC yn gweithio’n fyd-eang drwy ymgyrchu, lobïo, cynghori llywodraethau, cynnal prosiectau cadwraeth, gwneud ymchwil maes, achub ac addysgu. Maen nhw’n gweithio gyda chymunedau lleol i ddiogelu moroedd ar gyfer morfilod a dolffiniaid, ar faterion fel llygredd a phlastigau, llongau a sŵn tanddwr. Mae WDC wedi bod yn cyfranogi mewn prosiectau ym Mae Ceredigion ers blynyddoedd lawer. Mae’r rhain yn cynnwys gweithio gyda Chyfeillion Bae Ceredigion i frwydro yn erbyn datblygiadau olew ac arolygon seismig difrodol yn y bae ac mae wedi cynnal arolygon o’r morfilod o amgylch Ynys Enlli ers mwy na 26 o flynyddoedd. Mae WDC hefyd yn gweithio ar faterion lleol fel partneriaid i Gyswllt Amgylchedd Cymru.

Y Gymdeithas Cadwraeth Forol (MCS)

Prif elusen forol yw’r Gymdeithas Cadwraeth Forol (MCS), gyda’r amcan i arwain newid gwleidyddol, diwylliannol a chymdeithasol i gael mor ac arfordir iach sydd yn cynnal bywyd gwyllt morol digonedd, bywoliaethau cynaliadwy a mwynhad i bawb. Mae MCS yn gweithredu i leihau llygredd morol, hyrwyddo pysgodfeydd a dyframaeth cynaliadwy, a gwell amddiffyniad i’n moroedd drwy ardaloedd morol gwarchodedig a newid cymdeithasol er budd bioamrywiaeth, pobl ac i helpu i liniaru newid hinsawdd.

Cymerwch ran

Yn fwy na dim, rydym angen egni pobl ar draws yr ardal.  Hoffem glywed am beth sydd yn bwysig i chi, eich gweledigaeth, eich cynlluniau, ac eich pryderon am y dyfodol. Mae’r prosiect yma wedi tyfu o weledigaeth ecolegwyr lleol a thirfeddianwyr, ac i lwyddo o gwbl mae rhaid i ni barhau i fod yn gwbl gysylltiedig â’r bobl sy’n byw ac yn gweithio yma. Gwelwch ragor o ffyrdd o gysylltu â chymryd rhan yma.

Cyn partneriaid  y prosiect

Mae’r cwmnïau isod wedi bod yn rhan o’r prosiect yn y gorffennol ond dydi nhw
ddim yn rhan ohono nawr:

 WWF Cymru

Ar y 5ed o Hydref 2020 wnaeth WWF Cymru camu nôl o fod yn bartner o’r prosiect O’r Mynydd i’r Môr. Mi fydd y bartneriaeth yn newid yn ystod y cyfnod ddatblygu wrth i gwmnïau, fusnesau neu unigolion ymuno efo’r bartneriaeth ar gyfnodau penodol. Wrth i’r prosiect canolbwyntio’n gryf ar gyd-ddylunio gyda’r gymuned leol a rhandaliadau yn ystod y cyfnod nesaf mae WWF Cymru wedi nodi hyn fel amser pwysig i ddatblygiadau’r prosiect ac felly yn amser da i adael lle i bartneriaid newydd ymuno. Mae WWF Cymru yn falch iawn o’i amser yn rhan o’r bartneriaeth, sydd wedi datblygu’n sylweddol ers y cychwyn. Fydd WWF Cymru yn parhau i gefnogi’r prosiect yn y dyfodol ac yn edrych ymlaen at glywed beth fydd yn dod o’r proses cyd-ddylunio.

 

Rewilding Britain

Wnaeth Rewilding Britain gadael y bartneriaeth ym mis Hydref 2019. Roeddent yn parhau i gyflogi’r tîm staff tan fis Mai 2020. Ond yn ystod y cyfnod hwn ffurfiodd Coed Cadw a RSPB Cymru grŵp rheoli pontio a oedd yn rheoli’r staff gan nad oedd Rewilding Britain yn chwarae unrhyw ran yn natblygiadau’r prosiect o fis Hydref 2019 ymlaen.

 

Ecodyfi

 

Coetir Anian