Pwy sy’n cymryd rhan?

Mae gweledigaeth o’r raddfa hon yn galw am ymdrech wedi’i chydlynu rhwng y perchnogion tir, cymunedau, ffermwyr, pysgotwyr, coedwigwyr, cyrff cyhoeddus, Cyrff Anllywodraethol (NGOs), busnesau ac arbenigwyr perthnasol.

Ar hyn o bryd mae saith sefydliad partner yn y prosiect, ond bydd y bartneriaeth yn ehangu, a gobeithiwn gael amrywiaeth eang o bartneriaid sydd â chefndiroedd perthnasol, yn enwedig mewn ffermio, cymuned a busnes.

Mae’r prosiect yn cael ei chyflawni gan dîm y prosiect, wedi ei chefnogi gan Grŵp Cyd-ddylunio ac yn defnyddio arbenigedd y Grŵp Cyswllt. Yn ystod y cyfnod cyd-ddylunio mae’r prosiect yn cael ei chynnal gan RSPB Cymru, gyda goruchwyliaeth o pum partner arall.

Tîm y Prosiect

Siân Stacey – Swyddog Datblygu’r Prosiect

Mae’r cyfnod yma o’r prosiect yn cael ei chydlynu gan Siân Stacey, sydd wedi bod yn gweithio i’r prosiect fel Cydlynydd Ymgysylltu a’r Gymuned ers Awst 2019. Fydd Siân yn cynnal trafodaethau gyda’r gymuned a rhandaliadau drwy gydol cyfnod ddatblygu’r prosiect. Gallwch ddarllen mwy am y proses yna yma.

Mae Siân yn brofiadol yn gwneud y gorau o asedau cymunedol, treftadaeth a naturiol, ac yn angerddol am ymchwilio sut allwn ni ymateb yn lleol i’r argyfwng hinsawdd a bioamrywiaeth.

Gwenno Edwards – Hwylusydd Cyd-ddylunio

Yn wreiddiol o Ddyffryn Nantlle, a gyda theulu yn Aberystwyth, mae Gwenno yn arbenigo yn cyd-ddylunio a gwaith a hwyluso sy’n gweithio yn bennaf gyda’r sector gyhoeddus a dinesig. Mae hi wedi arwain prosiectau i ddylunio atebion ar gyfer problemau cymhleth gyda chleientiaid ar draws y DU gan gynnwys ysgolion, ymddiriedolaethau GIG, timau llywodraeth leol a grwpiau cymunedol. 

Mae Gwenno yn defnyddio dulliau ymchwil cyfranogol a chyd-ddylunio er mwyn ceisio newid balans pŵer o ran pwy sy’n cael dod fyny efo syniadau a gwneud penderfyniadau am bethau sy’n effeithio ein bywyd pob dydd.

 

Steve Evison – Cynghorydd Arweiniol

Mae Steve Evison, o Nearly Wild, yn arwain y tîm o gynghorwyr y prosiect. Fydd y gwaith yma yn cynnwys lliwio syniadau’r gymuned ac atebion ecolegol priodol sy’n ystyriol o natur a all weithio ar raddfa ar gyfer natur ac economi a chymuned leol gref.

Mae Steve wedi byw a gweithio ym maes rheoli tir yng Nghanolbarth a Gogledd Cymru (yn ogystal â thu hwnt yn y DU a thramor) ers dros 30 mlynedd, gan gynnwys rolau fel gwirfoddolwr a gweithiwr cadwraeth hir dymor, contractwr amaethyddol, rheolwr coedwigaeth, ymgynghorydd sy’n cefnogi ymgysylltu â’r gymuned a datblygu prosiectau bywyd gwyllt, ecoleg a threftadaeth ar raddfa fawr mewn amgylcheddau daearol a morol , ac yn fwyaf diweddar, cefnogi twf a gwelededd busnesau sy’n seiliedig ar natur.

Hannah Scrase – Cynghorydd

Yn byw a gweithio yn ganolbarth Cymru, mae Hannah efo cefndir yn rheoli coetiroedd, cadwraeth ac adnoddau naturiol. Mae’n gweithio gyda thirfeddianwyr lleol i ddatblygu a darparu cynefinoedd coetir ochr yn ochr â rheoli tir sy’n bodoli eisoes.

Dafydd Morris Jones – Cynghorydd

Mae Dafydd yn ffermio 160 hectar yng Nghanolbarth Cymru. Defaid yw brif gynnyrch y fferm deuluol, ond mae Dafydd hefyd yn gweithredu busnes twristiaeth, digwyddiadau a gweithgareddau antur ar y tir. Gyda chefndir mewn gwaith ieuenctid a hyfforddiant gweithgareddau awyr agored, ac ar ôl cael profiad sylweddol o hyfforddi a hwyluso yn y sectorau gwledig a dyngarol, mae Dafydd wedi defnyddio ei sgiliau i ddatblygu portffolio amrywiol. Yn fwy diweddar, mae gwaith Dafydd wedi canolbwyntio ar arddulliau cynhwysol a chydweithredol o ddatblygu busnes, sector a pholisi.

David Bavin – Cynghorydd

Mae David yn gadwraethwr profiadol, sy’n dod ag ymagwedd amlddisgyblaethol at ei waith. Mae’n cyfuno dysgu a hyfforddiant mewn ecoleg, gwyddor fiolegol a chymdeithasol, seicoleg amgylcheddol, dimensiynau dynol bywyd gwyllt, a datrys gwrthdaro amgylcheddol, er mwyn mynd i’r afael â heriau cadwraeth. Mae David hefyd wedi datblygu dealltwriaeth arbenigol o ailgyflwyno bywyd gwyllt a gwrthdaro amgylcheddol.

Irene Evison – Cynghorydd

Yn eiriolwr brwd dros gysylltu pobl a’r byd naturiol, mae Irene yn dod â phrofiad a enillwyd dros bron i 30 mlynedd mewn ymgynghoriaeth a gwaith gwirfoddol i ymarfer. Mae Irene yn rhedeg cwmni ‘Nearly Wild’, sy’n canolbwyntio ar rannu dysgu er budd natur drwy fusnesau sy’n ystyriol o natur, cyd-ddylunio dulliau lleol a chefnogi atebion sy’n ystyriol o natur ar raddfa.

Mick Green – Cynghorydd

Mae Mick yn ecolegydd profiadol gyda dros 40 mlynedd o arbenigedd mewn arolwg ecolegol ac asesu, a Pholisi Cadwraeth gan gynnwys gwaith arolygu, ymchwil ac asesiadau mewn amrywiaeth o amgylcheddau yn y DU ac yn enwedig yng Nghymru. Mae ei waith arolygu yn cynnwys gwaith helaeth ar adar yr ucheldir, afonydd ac yn yr amgylchedd morol. Mae Mick yn cynnal asesiadau effaith ecolegol gan gynnwys hyfforddi gweithwyr proffesiynol eraill, a datblygu technegau monitro ac arolygu.

Nigel Dudley – Cynghorydd

Mae Nigel yn byw yn Ddyffryn Dyfi. Mae wedi bod yn gweithio o fewn monitro a gwerthuso ardaloedd gwarchodedig a gwasanaethau ecosystem ers blynyddoedd lawer, yn bennaf yn y trofannau, ac mae’n falch iawn o gael y cyfle i ddod â rhywfaint o brofiad i’w ysgwyddo yn ei ardal gartref.

Heulwen Davies – Cyfathrebu

Yn byw a gweithio yng nghanol ardal y prosiect ac yn wreiddiol o Ddyffryn Dyfi, mae Heulwen yn dod â chyfoeth o brofiad ym maes cyfathrebu a gwybodaeth leol i’r tîm.

Fiona Walker – Cyswllt RSPB

Mae Fiona yn rhoi cymorth i’r prosiect, gan adrodd a chysylltu â’r Rhaglen Tirweddau sy’n Dod i Ben a Swyddog Datblygu’r Prosiect a sicrhau bod y prosiect yn gwneud yr hyn yr oedd yn bwriadu ei wneud.

Cydweithio gyda Menter Mynyddoedd Cambria

Rydym ni wedi ffurfio partneriaeth gyda Menter Mynyddoedd Cambria i ddeall mwy am sut mae busnesau yn yr ardal yn gweithio gyda, ac er lles, natur. Mae diddordeb gyda ni glywed gan bobl sydd yn ennill ei bywoliaeth drwy weithio gyda’n hadnoddau naturiol e.e., ffermio, coedwigaeth, tyddynod (smallholding), pysgota neu feicio mynydd.

Wrth i’r prosiect barhau i ddatblygu rydym wedi bod yn adeiladu grŵp cyd-ddylunio. Mae’r grŵp hwn yn cynnwys pobl o’r ardal sydd efo diddordebau a phrofiadau gwahanol, ac mae’n cynrychioli cymunedau penodol neu bobl sy’n wynebu’r sialensiau yr ydym ni’n ceisio datrys drwy’r prosiect. Rydym yn ceisio gwneud yn siŵr bod gennym yr amrywiaeth a chydbwysedd cywir yn y grŵp, felly dydych chi ddim yn meddwl bod eich cymuned neu ddiddordeb yn cael eu cynrychioli, cysylltwch â ni i sgwrsio am hynny a gweithio allan sut y gallwn ddatrys hyn.

Grŵp o unigolion sy’n cynrychioli sefydliadau sy’n gweithio yn yr ardal, neu sy’n cynrychioli unigolion o’r ardal. Mae’r grŵp efo cydbwysedd ar draws y prif feysydd o diddordeb, yn cynnwys: diwydiannau tir a môr (e.e. ffermio, pysgota, coedwigaeth), cadwraeth, cymuned, busnes ehangach, treftadaeth. Nid yw’r niferoedd o aelodau yn gyfyngedig. Mae’r grŵp yma yn gweithredu fel cyfaill beirniadol i’r grŵp cyd-ddylunio, gan roi adborth ac argymhellion ar y syniadau y maent yn eu datblygu.

Cyfarfodydd Grŵp Cyswllt:

  • Dydd Llun, 30ain Tachwedd 2020
  • Dydd Mawrth 29ain Mehefin 2021
  • Dydd Mercher 8fed Medi 2021
  • Dydd Mercher 13eg Hydref 2021
  • Dydd Mercher 12fed Ionawr 2021

Os hoffwch chi ymuno efo’r Grŵp Cyswllt neu fynychu un o’r cyfarfodydd cysylltwch â ni i gael eich cynnwys ar ei’n rhestr gylchredeg.

 

RSPB Cymru

Mae’r Gymdeithas Frenhinol er Diogelu Adar wedi bod yn ymgyrchu dros adar a’u cynefinoedd ers 1889 ac, erbyn hyn, hon yw’r elusen gadwraeth fwyaf yn y DU. Maen nhw’n berchen ar warchodfa Ynys-hir RSPB yn ardal brosiect O’r Mynydd i’r Môr, a’r nod sydd ganddynt yw gwneud eu hardaloedd gwarchodedig yn fwy, yn well ac yn fwy unedig drwy weithio gyda, ysbrydoli a chynghori perchnogion tir eraill yn ogystal â chynyddu eu gwarchodfeydd eu hunain.

Cymryd Rhan 

Mae angen pŵer pobl ar raddfa eang y tu ôl i’r prosiect. Rydym am glywed beth sy’n bwysig i chi, eich gweledigaethau, eich cynlluniau a’ch ofnau ar gyfer y dyfodol. Mae’r prosiect yn tyfu o weledigaeth pobl yr ardal, ac er mwyn cael cyfle i lwyddo rhaid iddo barhau i fod wedi’i gysylltu’n llwyr â’r bobl sy’n byw ac yn gweithio yma. Gallwch weld mwy o ffyrdd o fod mewn cysylltiad â chymryd rhan yma.

Cyn partneriaid  y prosiect

Mae’r cwmnïau isod wedi bod yn rhan o’r prosiect yn y gorffennol ond dydi nhw
ddim yn rhan ohono nawr:

 WWF Cymru

Ar y 5ed o Hydref 2020 wnaeth WWF Cymru camu nôl o fod yn bartner o’r prosiect O’r Mynydd i’r Môr. Mi fydd y bartneriaeth yn newid yn ystod y cyfnod ddatblygu wrth i gwmnïau, fusnesau neu unigolion ymuno efo’r bartneriaeth ar gyfnodau penodol. Wrth i’r prosiect canolbwyntio’n gryf ar gyd-ddylunio gyda’r gymuned leol a rhandaliadau yn ystod y cyfnod nesaf mae WWF Cymru wedi nodi hyn fel amser pwysig i ddatblygiadau’r prosiect ac felly yn amser da i adael lle i bartneriaid newydd ymuno. Mae WWF Cymru yn falch iawn o’i amser yn rhan o’r bartneriaeth, sydd wedi datblygu’n sylweddol ers y cychwyn. Fydd WWF Cymru yn parhau i gefnogi’r prosiect yn y dyfodol ac yn edrych ymlaen at glywed beth fydd yn dod o’r proses cyd-ddylunio.

 

Rewilding Britain

Wnaeth Rewilding Britain gadael y bartneriaeth ym mis Hydref 2019. Roeddent yn parhau i gyflogi’r tîm staff tan fis Mai 2020. Ond yn ystod y cyfnod hwn ffurfiodd Coed Cadw a RSPB Cymru grŵp rheoli pontio a oedd yn rheoli’r staff gan nad oedd Rewilding Britain yn chwarae unrhyw ran yn natblygiadau’r prosiect o fis Hydref 2019 ymlaen.

 

Ecodyfi

 

Coetir Anian